Saturday, August 13, 2022

71. A course in miracles/Kurs cudów,

None are so hopelessly enslaved, as those who falsely believe they are free. The truth has been kept from the depth of their minds by masters who rule them with lies. They feed them on falsehoods till wrong looks like right in their eyes” – Goethe wrote. You agree that evil is good, and you might not see it. The defensive tactics leads to mistake: now, something rotten in our eyes becomes beautiful. The proof is the strange order of a Catholic mass - priest (P): „Let’s say before the Lord that we are sinners so that we can with a pure heart celebrate this Holy Sacrifice.” It means that innocence isn’t right. 

Later, all (A) say: „I confess to you almighty Father and to you, my brothers and sisters, for I have greatly sinned in thought, word and deed. My fault, my fault, my most grievous fault.” Probably you could add something more, laziness is a sin. We go on, (P): „Christ, you are here to call for the sinners, have mercy on us.” Jesus likes bad people, the only ones that will come to the Church. The priest isn’t any good either, he silently says: „May You cleanse me Lord of my foult and sin.” Now, the Lord’s prayer: „Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation; but deliver us from evil.” The priest confirmes once again: „Deliver us Lord from evil (…) We ask You do not mind our sins but faith of our Church.” 

I swear, I love it! It’s like I streaked in the store, saying: „Don’t look at me weird.” It’s not over. (A): „Lamb of God who remove sins of the word…” Now, logically, all faithful to Holy Mass collect facts and draw conclusions: „Lord, I’m not worthy to receive You, but only say the word and I shall be healed.” We believe magic words, but the truth does exist for those who speak languages. They say: „You should leave thinking to someone else, and open Milka Secret Box. There are some things it is better never to see!”

PS. Now I understand what it means: to pray about your sins. Tomorrow I’m going to the church. I want to hear: Christ, you are here to call for the sinners.” The truth is not scary, but funny!

PS. It’s a good job that our „reality” turns out to be a controlled hallucination, based on brain’s best guessing. So the magic word is: „Easy, easy, sinner, your problems are only the electrical signals.”

PS. I googled „wzywać grzeszników” (call for the sinners) in the search engine, and saw where Jesus can find them. When your health goes, you can’t mess around with sickness.

Nikt nie jest tak beznadziejnie uwięziony jak ci, którzy wierzą w swoją wolność. Prawda została ukryta w głębi umysłów przez panów, którzy rządzą za pomocą kłamstw, żywią fałszywym pojęciem, dopóki błąd w ich oczach nie stanie się słuszny” – pisał Goethe. Zgadzamy się, że zło jest dobre, żeby go nie widzieć. Taktyka obronna jest błędna: to, co przegniłe w naszych oczach staje się piękne. Dowodem jest dziwny obrządek katolickiej mszy świętej. Ksiądz (K): „Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę.”

Oznacza to, że niewinność jest błędna. Później wierni (W): „Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.” Można dodać coś więcej: grzechem jest lenistwo. Idziemy dalej, (K): „Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami.” Jezus lubi złych ludzi, tylko tacy odwiedzają kościół. Sam ksiądz nie jest lepszy, mówi po cichu: „Obmyj mnie, Panie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.” Odmawiamy pacierz: „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.” Ksiądz jeszcze raz potwierdza: „Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego (…) Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła.”

Lubię to, przysięgam! Jest tak, jakbyś się w sklepie rozebrał, mówiąc: „Nie ma się co przyglądać.” To jeszcze nie koniec. (W): „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.” Zgodnie z tą logiką wierni mszy świętej przechodzą od faktów do konkluzji: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.” Wierzymy w magię słów, lecz prawda nie istnieje dla tych, co znają języki. Mówią: „Zostaw myślenie innym i otwórz Milka Secret Box. Są rzeczy, których lepiej nie widzieć!”

PS. Teraz rozumiem, co znaczy modlić się za grzechy. Idę do kościoła, chcę usłyszeć: „Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników.” Prawda nie jest groźna, lecz śmieszna!

PS. Całe szczęście, że nasza „rzeczywistość” okazuje się być kontrolowaną halucynacją, opartą na zgadywankach mózgu. Magiczne słowo brzmi: „Spokojnie, grzeszniku, twój problem to tylko sygnały elektryczne.”

PS. Wpisz do wyszukiwarki „wzywać grzeszników” i zobaczysz, gdzie Jezus może ich szukać. Kiedy stracisz zdrowie, nie żartujesz z chorobą.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.