Thursday, August 18, 2022

71.A Course in Miracles/Kurs cudów

Dear friends, a real miracle happened. For over a year I’m telling you about seeking God, but in reality I always just thought that it was impossible. Yesterday I made a discovery: He’s with me all the time, I just need to choose Him. The problem is that there is competition. We’ve been taught to believe that the fear will protect us. We do not realize, but all the time we’re choosing who is our father: God or fear… Our world always indicates the last one. “You ought to be careful!” - Our mother says. It is a means to summon fear. „God can’t protect me, but the ‘second father’ will” - We think. We’re convinced that or worrying long enough will change for the better.

In good faith we’re feeling bad... Money is a very powerful symbol of fear. „Therefore our faith is in you!” - We say. God will never help us, isn’t it? The church does not bring hope: „Lord, I’m not worthy to receive You, but only say the word and I shall be healed.” The first part of the phrase is particularly brutal: God isn’t with us now! To make matter worse, He won’t show up at all! The second part of the sentence suggest where to turn to in the times of need. God knows no foreign languages, but you do. Delete the word “healed” and you’ll receive ugly message: “Only say the word and I shall be.” Don’t listen to him, look what is coming.

First, he will seize our life-giving spirit in exchange for the false world of electrical impulses. Next you have to work hard for living. On top of that, you only end up hearing that your soul is ugly and sinful. Do not spit on the plate you ate on, you liar! And yet you’re telling the truth: “Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you.” But the word you’re begging for is zero, which means no soul. Your will never cure fear: the guru of those who are abandoned by God. We were taught to call for his help, but the well known “force” only needs energy. The good Father is always with me – if I want to choose him. I realised that, and felt His presence. I felt happy: I want to trust God, and forget about fear. It’s not your friend, but something else… Actually, makes the decision for you.

Drodzy przyjaciele, zdarzył się cud. Ponad rok pisałam o szukaniu Boga, myśląc tak naprawdę, że to niemożliwe. Wczoraj dokonałam odkrycia: jest ze mną cały czas, muszę Go jednak wybrać. Problem w tym, że ma konkurencję. Uczono nas pokładać wiarę w lęku. Nie zdając sobie sprawy, decydujemy bez przerwy kto jest naszym ojcem, Bóg czy strach. Nasz świat zawsze wskazuje tego ostatniego. „Uważaj na siebie!” - poucza mamusia. To sposób na wywoływanie lęku. „Bóg mnie nie obroni, zrobi to drugi ojciec” – myślimy. Przekonano nas, że długie martwienie zmieni obrót sprawy na lepsze.

W dobrej wierze czujemy się beznadziejnie… Pieniądz to silny symbol lęku. „Pokładamy wiarę w tobie!” - mówimy. Kościół nie daje nadziei: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.” Pierwsza część frazy jest szczególnie okrutna: Bóg nie jest z nami teraz! Na domiar złego, wcale nie przyjdzie. Drugi fragment sugeruje, gdzie zwrócić się w potrzebie. Bóg nie zna języków, ale ty tak. Usuń słowo “uzdrowiona” – usłyszysz wstrętny przekaz “Będzie dusza moja.” Nie słuchaj go, popatrz co cię czeka. Po pierwsze, odbierze życiodajną energię w zamian za kłamliwy świat z impulsów elektrycznych.

Następnie każe pracować na życie. Nie dość tego: usłyszysz, że twoja dusza jest wstrętna i grzeszna. Nie pluj w talerz, z którego jesz, ty wieczny oszuście! Niektóre frazy są jednak prawdziwe: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.” Słowo, o które żebrze to ZERO, czyli brak ducha. Nie można uleczyć strachu - guru opuszczonych przez Boga. Nauczono nas go wzywać w potrzebie, ale znana “siła” potrzebuje energii. Dobry Ojciec jest zawsze ze mną – jeśli Go zechcę wybrać. Zrozumiałam to i poczułam Jego obecność. Byłam szczęśliwa: chcę zaufać Bogu i zapomnieć o lęku. To nie przyjaciel, lecz coś innego… Tak naprawdę podejmuje decyzje za ciebie.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.