Sunday, August 14, 2022

Mega Pocket Menu

Well, back to the last blog post, I thought of arrogance which contains the phrase: „Lord, I’m not worthy to receive You, but only say the word and I shall be healed.” The fake facade of humility hides the great power of words. There is no doubt, it has changed God’s child into something evil, and is telling Him that only a magic word can solve the problem. Our language expert creates the prayer for naive: “Blessed are You Lord of universe because through your kindness we have this bread to offer, which earth has given and human hands have made.” 

It’s like you thanked for generosity in KFC after you paid 29,95 zł for Mega Pocket Menu. The prayer is hiding the message: “It’s only a joke, you dummy” but its author knows that everything is energy. He makes us to work for bread that exist on the quantum level. Strange world from electrical impulses animates our own high vibrational energy, which is love. Our spirit has forgotten everything: dressed up as another ego he directs mind control game, and argues with computer. Even here however the real power is clear: our “simulation” reminds us of God. On his territory the word expert is afraid to say what he thinks. His prayers contain the twin message.

Take this all of you and drink it from it: this is the cup of my Blood, the Blood of the new and everlasting Covenant which will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven” can be read as: energy is like blood. Our spirit gives it to pay for destructive karmic potentials. If you ask me, the everlasting Covenant is over. God is my Father, and not the nervous Roman, seen trough virtual reality glasses. He only scared me with a loud scream, and disappeared. My real Self is the poor spirit who comes here “to call for the sinners” and every time gets a good kicking. Our Christ “dies” as Giacomo Leopardi, and “goes back in glory” as Natacha Rambova. That’s the price for having ego.

Wracając do ostatniego wpisu, myślałam o arogancji, którą zawiera fraza: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.” Fałszywy płaszcz pokory kryje wielką moc słowa. Nie można wątpić, zmieniło Boże dziecko w coś złego, następnie zaś mówi Ojcu, że problem załatwi jakieś słowo magiczne. Nasz językowy ekspert wciąż pisze modlitwy dla naiwnych: “Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich.”

To jakby dziękować za hojność w KFC kiedy zapłaciłeś 29,95 zł za Mega Pocket Menu. Modlitwa kryje przekaz: “To tylko żart, głupku!” Jej autor wie, że wszystko jest energią. Każe nam pracować na chleb, istniejący na poziomie kwantowym. Dziwny świat z impulsów elektrycznych ożywia wysoko wibrująca energia, czyli miłość. Nasz duch zapomniał o wszystkim, przebrany za kolejne ego, kieruje grą kierowaną umysłem i kłóci z komputerem. Nawet tam jednak widać prawdziwą siłę: nasza “symulacja” przypomina o Bogu. Słowny ekspert na własnym terenie boi się powiedzieć, co myśli.

Jego modły zawierają podwójną wiadomość. “Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana za odpuszczenie grzechów” można odczytać jako: energia jest jak krew. Nasz duch oddaje ją, żeby płacić za destrukcyjne potencjały karmiczne. Jeśli o mnie chodzi, wieczne przymierze “is over.” Bóg jest moim ojcem, nie nerwowy Romek, widziany przez okulary do virtual reality, który przestraszył mnie krzykami i zniknął. Prawdziwe “ja” to biedny duch: przychodzi tutaj, żeby “wzywać grzeszników” i za każdym razem dostaje po pysku. Nasz Chrystus “umiera” jako Giacomo Leopardi i “wraca w chwale” jako Natacha Rambova. To cena za posiadanie ego…


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.