Sunday, November 27, 2022

1.Io posso amare

 

A few weeks ago I bought something to eat, when a cashier in a store told me: “We’ve got apples for only 0,99 złotych!” At that moment, I had a lot of those fruits: my little house stands in the orchard. I would often pick them from the grass, going to the garden directly from my apartment. I don’t have to pay for the apples… To me, it’s a sign that somebody loves me. I understood it thanks to A. He’s saying a very interesting things, I found out for example that in the Hebrew Bible the act of masturbation is forbidden because it gives the satisfaction for free. It’s like saying that you cannot love yourself, and have to make an effort and find somebody to love – if lucky, because as everybody knows, things happens. 

This is the great fact for us: from the beginning of life we were taught that we cannot love ourself just like that, for nothing. Even small child is often being punished or embarrassed because is no good according to the parents. As we grow up we learn how important these rules are: you cannot love yourself if you’re not doing well at school, if you’re not popular among peers, if you don’t have a boyfriend or a girlfriend, if you have bad job, not earning good money… Bloody hell! The life is like the Greek myth of the famous Procrustes’ who made a bed of certain size, he would force the people to lay on it, and pulled or slashed them, depending if they were too short, or too tail. I’m reading George Orwell’s “1984.” I have gotten to this point where the poor Winston is tortured by the cruel, but smart Thought Police agent O’Brien. 

“How does one man assert his power over another, Winston?’ Winston thought. ‘By making him suffer,’ he said. ‘Exactly. By making him suffer. Obedience is not enough. Unless he is suffering, how can you be sure that he is obeying your will and not his own? Power is in inflicting pain and humiliation. Power is in tearing human minds to pieces and putting them together again in new shapes of your own choosing.” I suffered a lot in my life, and a long time ago I got to the conclusion that I cannot love myself. Now, I thought of a new game: “Io posso amare” (I can love). It’s about loving, generally speaking. Now for example I can love myself for sitting here, in a cosy room… Later on, I might be going for an evening walk: I’m gonna tell you how much love I’ve found on my way! I want to prove that a pleasure should be gratis. Besides, like they say, “Shopping is my therapy.”

Parę tygodni temu kupiłam coś do jedzenia kiedy kasjerka rzekła: “Mamy jabłka za 0,99 zł.” W tamtym momencie nie brakło mi tych owoców: mój domek stoi w sadzie. Zbierałam je z trawy, wychodząc z mieszkania. Nie musiałam płacić za jabłka. Dla mnie to znak, że ktoś mnie kocha: zrozumiałam to dzięki A. Mówi ciekawe rzeczy, dowiedziałam się na przykład że Biblii hebrajskiej akt masturbacji jest zabroniony dlatego, że zapewnia trochę uciechy za darmo. Zdaniem A. żydowski Bóg utrzymuje, że przyjemność nie powinna być gratis, trzeba za nią płacić. To jakby powiedzieć, że nie możesz kochać siebie, musisz wykonać wysiłek znalezienia kogoś do kochania – jeśli się poszczęści, bo różnie z tym bywa. 

To wielka prawda: od początku egzystencji uczono nas, że nie możemy kochać siebie ot tak, zwyczajnie. Nawet małe dziecko jest karane lub zawstydzane przez rodziców, bo ich zdaniem nie jest dosyć grzeczne. Dorastając, uczymy się jak ważne są te reguły. Nie możemy kochać siebie bo nie uczymy się dobrze, nie jesteśmy popularni wśród kolegów, nie mamy narzeczonego, nasza praca jest niespecjalna, brak nam pieniędzy… Do cholery! Życie jest jak grecki mit o Prokrastesie który zbudował łóżko o pewnym wymiarze i zmuszał ludzi, aby się na nim kładli, następnie zaś rozciągał ich lub ciął w zależności czy byli za wysocy, czy też niscy. Czytam “Rok 1984” Orwella. Doszłam do miejsca gdzie biedny Winston jest torturowany przez inteligentnego agenta Policji Myśli O’Briena. 

“Powiedz, Winston, w jaki sposób człowiek utwierdza swoją władzę nad drugim człowiekiem?’ Winston zastanowił się przez chwilę. ‘Każąc mu cierpieć.’ ‘Doskonale. Każąc mu cierpieć. Posłuszeństwo nie wystarczy. Dopóki ktoś nie cierpi, czy można mieć pewność, że jest posłuszny twojej woli, a nie własnej? Władza polega na poniżeniu i zadawaniu bólu. Władza oznacza rozrywanie umysłów na strzępy i składanie ich ponownie według obranego przez siebie modelu.” Dużo cierpiałam w życiu, bardzo dawno temu doszłam do wniosku że nie mogę kochać siebie. Teraz wymyśliłam grę: “Io posso amare” (mogę kochać). Chodzi o miłość, ogólnie rzecz biorąc. Teraz na przykład mogę kochać siebie za to, że siedzę tutaj, w ciepłym pokoju… Potem wyjde może na wieczorny spacer: powiem wam, ile miłości znalazłam po drodze! Chcę pokazać, że przyjemność powinna być gratis. Poza tym, jak to mówią “Shopping is my therapy.”


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.