Friday, June 3, 2022

55.A course in miracles/Kurs cudów

Even a dream has its own rights. The most important says that everything is possible. For example, you can use a tool you don’t know anything about. According to scientists a body is sort of biochemical plant. We have no idea how it works. The turtles in a small artificial lake know even less than humans. Who is running them? Walking down the street, I see homeless cats. Who created the mindless animals? 

My mind did it. Agata Christie’s book I’m reading, „2 giugno” park where I’m going often – everything is constructed by my brain, which perceives electrical signals in the form of an image. Perception denies herself: once small and cute Giuseppe now is fat and ugly. Even the rock forms change regularly. The truth should be one, but in a dream, the rule doesn’t exist.

One thing is certain: our world, created in the sight centre, tries to prove that evil is real. A street cats suffer from hunger, fight wounds and infections. Boys scare the slow turtles. A man spent his life slawing away. All the creatures are filled with fear. Still, I will never know if creamy tuna pasta exist outside of my brain. The sad picture is only a dream, and you will always wake up to reality, “A Course in Miracles” says.

Nawet sen ma swoje prawa. Najważniejsze głosi, że wszystko jest możliwe. Można na przykład używać narzędzia, o którym nie masz pojęcia. Zdaniem naukowców, ciało jest rodzajem fabryki biochemicznej. O jej działaniu nie mamy pojęcia. Żółwie w małym, sztucznym jeziorku wiedzą mniej od ludzi. Kto nimi kieruje? Idąc ulicą widzę bezdomne koty. Kto stworzył bezrozumne zwierzęta?

Uczynił to mój umysł. Książka Agaty Christie, którą czytam, park „2 czerwca” gdzie chadzam często – wszystko jest konstrukcją umysłu, który postrzega sygnały elektryczne jako obraz. Percepcja neguje samą siebie: niegdyś mały, ładny Giuseppe dziś jest gruby i brzydki. Nawet formy skał zmieniają się regularnie. Prawda powinna być jedna, ale we śnie reguła ta nie istnieje.

Jedno jest pewne: świat, stworzony w centrum widzenia stara się udowodnić, że zło jest prawdziwe. Koty uliczne cierpią z powodu głodu, ran zadanych w walce, infekcji. Chłopcy straszą powolne żółwie. Człowiek haruje na życie. Wszystkie stworzenia wypełnione są lękiem. Pomimo to, nie dowiem się nigdy, czy pasta z tuńczykiem istnieje poza umysłem. Smutny obraz jest snem i każdego z nas obudzi rzeczywistość, głosi “Kurs cudów.”

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.