Monday, July 13, 2020

5.Pani Śmierć

Things are never unpleasant for everyone! “The second wave of infections is coming…”

Rzeczy nigdy nie są przykre dla wszystkich! “Druga fala zakażeń nadchodzi!”


Thursday, July 9, 2020

Another one bites the dust


Nothing happens in the tiny place, but you need to talk about something on quattro panchine. We were sitting there yesterday, the same people on the same old benches. I argued with someone a little sooner, and was quite upset. “What happened to A.?” - I asked. “She died young!” I spoke with her once, few years ago, and accepted her Facebook invite. A. used to post her pictures quite often.

An overweight woman with the cigarette, home-made cake, the same friend, the same small town… She looked sad. To me, the photos were like a scream: “I'm still living!” The eternal question: is life just a temporary illusion? Sad A. left her people, food, small place she claimed to love… The world says: “Another one bites the dust” like in a song.

She's gone, but we're still here, talking about things we know, like burial methods. I listened to “sotto terra” (in the ground) and realized something. “If everything comes to this, we have no problems!” - I said to M. She looked a bit suspiciously. Life goes on because we all want it to be real. The suffering is inevitable, but it's reasonable price… “And another one gone/Another one bites the dust(Yeah)”

Nic się nie dzieje w tym małym miejscu, ale o czymś trzeba rozmawiać na quattro panchine. Siedzieliśmy tam wczoraj, ci sami ludzie na tych samych ławkach. Sprzeczałam się z kimś wcześniej i byłam trochę zła. “Co się stało A.?” - spytałam. “Zmarła młodo!” Rozmawiałam z nią raz parę lat temu i zaakceptowałam zaproszenie na Facebook. Często umieszczała zdjęcia.

Otyła kobieta z papierosem, domowe ciasto, ta sama znajoma, to same miasteczko… Wyglądała smutno. Odbierałam jej foto jak wołanie: “Jeszcze żyję!” Odwieczne pytanie: czy życie to przejściowe złudzenie? Smutna A. zostawiła znajomych, jedzenie, miasteczko które twierdziła, że kocha… Świat mówi: “Kolejny gryzie kurz” jak w piosence.

Odeszła, ale my wciąż jesteśmy, rozmawiając o znajomych rzeczach, jak metody pochówku. Słuchałam o “sotto terra” (pod ziemią) i dokonałam odkrycia. “Jeśli wszystko tak się kończy, to nie mamy problemów!” - rzekłam do M. Rzuciła mi podejrzliwe spojrzenie. Życie toczy się, bo chcemy, żeby było prawdziwe. Cierpienie jest nieuniknione, ale to rozsądna cena… “I kolejny odszedł/ Kolejny gryzie kurz/ O tak.”Friday, June 26, 2020

4.Chiedimi se sono felice


Question number four. 2019: I look at her and feel so quiet… 2020: I know that I'm living for my daughters.

Pytanie numer cztery. 2019: Patrzę na nią i jestem spokojna… 2020: Wiem, że żyję dla moich córek.

PS. A propos dzieci, moja opowieść na bajki zasypianki!

Friday, June 12, 2020

4.Pani Śmierć

Humor is useful in helping to cope with everything! More mortician jokes. It says: Before death: „My wife cheated on me, the bitch.” After death (nothing).

Humor jest dobry na radzenie sobie ze wszystkim! Więcej grobowych żartów. Przed śmiercią: „Żona mnie zdradziła, kurła jej mać.” Po śmierci (nic).

Thursday, June 4, 2020

3.Chiedimi se sono felice


The new picture arrives! 2019: Happy? I can't do do anyting with this man! 2020: Happy? I lost my husband…

Nadchodzi nowy obrazek! 2019: Szczęśliwa? Nie mogę nic zrobić z tym człowiekiem! 2020: Szczęśliwa? Straciłam męża...

Sunday, May 31, 2020

2.Chiedimi se sono felice


Question of the day, number two. 2019: No because I'm single. 2020: I'm still single. Besides, I'm putting weight during quarantine.

Pytanie dnia, numer dwa. 2019: Nie bo jestem singielką. 2020: Ciągle jestem singielką. Poza tym, przytyłam w czasie kwarantanny.

Saturday, May 30, 2020

1.Chiedimi se sono felice


Quarantine has changed our life. It put me off writing… You can't push yourself, but I still like drawing. A new comic series: Ask me if I'm happy (the title of an Italian comedy film). 2019: No because Giuseppe has no job. 2020: No because we are all in quarantine.

Kwarantanna zmieniła nam życie. Odechciało mi się pisania… Nie można się zmuszać, ale rysować lubię nadal. Nowa komiksowa seria: Zapytaj czy jestem szczęśliwy (tytuł włoskiej komedii). 2019: Nie bo Giuseppe nie ma pracy. 2020: Nie ponieważ mamy kwarantannę.