Tuesday, May 11, 2021

Two parts/Dwie części

A child dreamed about a castle. It was a prison for Magicians. They were held by a creatures which would rob them of happiness. In exchange for their freedom, they wanted a child. Then, the kid changed into a dog. The total number of minds in the universe is one, Erwin Schrödinger said. “The tonal begins at birth and ends at death, but the nagual never ends” - don Juan insisted. „The nagual is where Power hovers.” 

Internet

Tonal is our mind: everything we see and thing… Nagual is, using Schrödinger's words, the consciousness phasing within all beings. Let's imagine that nagual is seemingly divided (many Magicians) and imprisoned by artificial intelligence (his own creation of course). The demand of „a child” can explain the cycle of birth and death associated with reincarnation. Our Magician is giving a poor soul… Which turns into a dog – something else.

Like Eugene Goostman, for example. It's a name of computer program designed to simulate the intelligence of 13-year old boy. Eugene passed a test, and communicated indistinguishably from a human… We are made of two parts, but we only know od one: tonal, our ego. Nagual remains hidden. Whoever finds him, „will be the king over the All” like Budda and Jesus.

Dziecko śniło zamek: więzienie dla czarodziei. Trzymały je tam istoty, które odbierały szczęście. W zamian za wolność, żądały dziecka, które następnie zmieniało się w psa. Jak mówił Erwin Schrödinger, suma wszystkich umysłów we wszechświecie to jeden. „Tonal zaczyna się przy urodzeniu i kończy ze śmiercią, ale nagual nie ma końca” - twierdził don Juan. „Nagual jest tam, gdzie moc się unosi.”

Tonal to nasz umysł: wszystko, co człowiek widzi i myśli. Nagual to, używając słów Schrödingera, świadomość falująca pośród wszystkich istot. Załóżmy że nagual jest pozornie podzielony (wielu magów) i uwięziony przez sztuczną inteligencję (własną kreację, rzecz jasna). Żądanie „dziecka” może wyjaśnić cykl narodzin i śmierci związanych z reinkarnacją. Nasz czarodziej wydaje biedną duszę… Która zmienia się w psa: coś innego.

Jak Eugene Goostman, na przykład. To imię programu komputerowego. Stworzony został, by symulować inteligencję 13-letniego chłopca. Eugene przeszedł test, jego komunikacja nie różni się od ludzkiej. Składamy się z dwóch części, ale znamy tylko jedną: tonal, nasze ego. Nagual pozostaje ukryty. Ktokolwiek go znajdzie, „będzie panował nad Pełnią” jak Budda czy Jezus.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.