Monday, July 6, 2015

§18

G. is keen socialist. He told me about Marco Biagi, killed by New Red Brigades in March 2002. Professor Biagi called for a reform of the Italian labour market and proposed changes to Article 18. The labour law makes it almost impossible for companies with more than 15 staff to dismiss workers on open-ended contracts.

The reform of “Job Act” divided Italy. Trade unions are backing a number of demonstrations by workers against the changes. More than a million people showed up for a 2002 demonstration in Rome – to defence of Article 18. Italy’s institutions won’t offer the same protections to all workers.

An antiquated institution Cassa Integrazione grants unemployment benefits only to factory workers. But it looks that good times are coming to an end. F. was dismissed in “mobilita”. For the last few years he received a special unemployment benefit. “After two months I won’t have anything!” – He said. “Renzi liquidated mobilita”.

G. jest zagorzałym socjalistą. Opowiedział mi o Marco Biagi, zabitym przez Nowe Czerwone Brygady. Profesor Biagi wzywał do reformy włoskiego rynku pracy i proponował zmiany w artykule 18. Prawo pracy czyni prawie niemożliwym zwolnienie pracownika posiadającego umowę na czas nieokreślony w firmie liczącej powyżej 15 osób.

Reforma “prawa pracowniczego” podzieliła Włochy. Związki zawodowe nawołują do protestów przeciw zmianom. Powyżej miliona ludzi demonstrowało w 2002 roku w Rzymie w obronie artykułu 18. Włoskie instytucje nie dają tej samej ochrony wszystkim pracownikom.

Archaiczna Cassa Integrazione zapewnia zasiłki tylko pracownikom fabrycznym. Wygląda jednak na to, że kończą się dobre czasy. F. został zwolniony i pozostawał w tzw. „mobilita” – przez ostatnich parę lat pobierał specjalny zasiłek. „Za dwa miesiące nic mi nie dadzą!” – mówi. – “Renzi zlikwidował mobilita”.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.