Sunday, October 16, 2016

Quality of Life/Jakość życia

S. told me that her brother lives in Bolzano. „He's Terrone, but he wouldn't change that place for anything in the world! The commune of Bolzano provides financial help for the families with children” - She said. Been talking about it with my husband. „Why all Italians won't go there?” - I joked. „I don't know, go and ask them!” - He said angrily. 

He doesn't like me saying that the grass is greener on the other side. My friend T. lives in Montalbano, close to her family. „We are all Terrone” - She said. The epithet is used to describe the resident of southern Italy. T. used to work in the North. „The sun was different over there! When I was back to Montalbano, it was like someone has turned on the light!”.

She told me that a friend of her husband had to go in the north, otherwise he would loose his job. After four months he quitted and was back to the south. „He didn't like the mountains” - T. told me. Now P. is happily fishing in the Ionian Sea with her husband. But „cold” Bolzano was ranked as having the 1st Best Quality of Life in Italy. I have to tell my husband...

S. wspomniała, że jej brat mieszka w Bolzano. „To Terrone, ale nie zmieniłby tego miejsca na żadne inne! Gmina Bolzano pomaga finansowo rodzinom z dziećmi” - rzekła. Rozmawiałam o tym z mężem. „Czemu wszyscy Włosi tam nie pojadą?” - żartowałam. „Nie wiem, idź i zapytaj!” - odparł ze złością.

Nie lubi, kiedy mówię że trawa jest zieleńsza za rogiem. Moja znajoma T. mieszka w Montalbano, blisko swojej rodziny. „Wszyscy jesteśmy Terrone” - mówi. Ten epitet określa mieszkańców południa Włoch. T. pracowała kiedyś na północy. „Słońce jest tam inne. Kiedy wracałam do Montalbano, czułam się, jakby ktoś włączył światło”.

Powiedziała, że przyjaciel męża musiał jechać na północ, inaczej straciłby pracę. Po czterech miesiąca zwolnił się i wrócił na południe. „Nie lubił gór!” - mówi T. Teraz zadowolony P. łowi ryby z jej mężem. Ale „zimne” Bolzano otrzymało pierwsze miejsce w rankingu na najlepszą jakość życia we Włoszech. Muszę powiedzieć mężowi...

4 comments: