Thursday, April 6, 2017

Why not Jesus/Dlaczego nie Jezus

I'm one of those weirdos who would constantly ponder philosophical questions. For example: why Jesus wasn't a revolutionary? I used to learn Russian in my school times, and my text-books were often printed before 1989. There was a lot of ideology, the photos of the people listening to Lenin… To them, communism was like a religion.
Źródło: internet

Many years ago I read an interview with a Russian who revealed that he his grandmother was convinced that capitalism is a failure. After the collapse of Soviet Union television started showing that people of Western countries are living good life. “They lied to us!” - The old woman cried. The attempt at creating „workers paradise” failed.

The CCCP had betrayed socialism and become a totalitarian state” - wrote Leo Trotsky in his exile. But when he was still in charge, he gave orders to massacre the sailors of Kronstad who demanded more freedom. Communism promised a paradise on earth, but Jesus knew that you have to rescue yourself. That's why he wasn't a revolutionary leader.

Należę do dziwaków, którzy często stawiają filozoficzne pytania. Na przykład: dlaczego Jezus nie był rewolucjonistą? Uczyłam się rosyjskiego w szkolnych czasach, moje książki były często drukowane przez 1989 r. Było tam dużo ideologii, zdjęcia ludzi słuchających Lenina… Dla nich komunizm był czymś w rodzaju religii.

Wiele lat temu czytałam wywiad z Rosjaninem - opowiadał, że jego babka była przekonana, iż kapitalizm poniósł klęskę. Po upadku Związku Radzieckiego telewizja zaczęła pokazywać, że ludzie Zachodu żyją na przyzwoitym poziomie. „Okłamali nas!” - płakała staruszka. Próba stworzenia „raju robotników” się nie powiodła.

ZSRR zdradziła ideały socjalizmu i stała się państwem totalitarnym” - pisał Lew Trocki na swoim wygnaniu. Kiedy był jednak u władzy, zdecydował o maskarze domagających się wolności marynarzy w Kronsztadzie. Komunizm obiecywał raj na ziemi. Jezus wiedział, że trzeba się zbawić samemu. Dlatego nie został rewolucjonistą.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.