Thursday, February 27, 2014

Who sucks me/Kto mi ssieI’m taking my kids to the playground when it’s warm outside. One day my daughter, who was three and a half, was playing with other girls when six year old F. joined them. “Who wants to see how M. sucks me, put your finger in the air!” – He shouted. I was really shocked. What’s the point to have children, if at the age of six they will be so perverted? 
 Where should one go to protect his kids from depravation? Michael Ware had left his native Somerset and immigrated to Siberia in the 1990s. When bitter divorce left him suicidal, Mr. Ware flew to Russia and married local girl. “He insists he will stay in his cold paradise for the rest of his life”.

Mr Ware, known as Mikhail, has 40 sheep, 14 cows, ten hens and chickens, and two pigs, on the modest smallholding he runs with his wife. Some years, he has a horse for ploughing”. I bet that his children have very little time to mess around between cutting firewood and looking after the animals!

Kiedy jest ciepło, zabieram dzieci na plac zabaw. Pewnego razu moja córka, która miała trzy i pół roku, bawiła się z dziewczynkami. Dołączył do nich sześcioletni F. „Kto chce zobaczyć, jak M. mi ssie, palec do góry!” – krzyczał. Byłam zaszokowana. Czy ma sens posiadanie dzieci, jeżeli w wieku sześciu lat będą tak zdeprawowane?

Gdzie trzeba żyć, aby uchronić malców przed demoralizacją? Michael Ware opuścił rodzinne Somerset i wyemigrował na Syberię w latach 90. Kiedy gorzki rozwód pozostawił go na krawędzi samobójstwa, pan Ware wyjechał do Rosji i ożenił się z miejscową dziewczyną. „Twierdzi, że zostanie w swoim zimnym raju do końca życia.”

Pan Ware, znany jako Michaił, ma 40 owiec, 14 krów, dziesięć kur i dwie krowy w skromnym gospodarstwie, które prowadzi z żoną. W niektórych latach ma też konia do orki”. Jego dzieci na pewno nie mają czasu na świństwa pomiędzy rąbaniem drwa na opał i doglądaniem zwierząt!

Tuesday, February 25, 2014

Invisible woman/Niewidzialna kobietaThere is a story „Invisible child” in “Tales from Moominvelley” by Tove Jansson. A little girl who was treated badly had become unseen. I met an invisible woman a couple of days ago. The house was full of people, adults and children; everyone was chatting and laughing – except her.
stacieturnerphotography.com

She was moving around, avoiding any contact with the people who weren’t paying any attention to her. M. is single and living with her elderly mother in their little town on the hill. “Your sister is ever so quiet!” – I told A. “She’s calm with everyone except our mother. Never ending war is going on!” – She said.

The invisible child from Tove Jansson’s story got better thanks to lovely Moominmamma. One day she had become cross with Little My. From that moment she’s getting back her visibility. Also M. is arguing sometimes, but only with one person. Think she’s visible for her mother only.

Znalazłam historię “Niewidzialne dziecko” w “Opowiadaniach z doliny Muminków” Tove Jansson. Źle traktowana dziewczynka robi się niewidzialna. Poznałam niewidzialną kobietę parę dni temu. Dom był pełen ludzi, dorosłych i dzieci; wszyscy rozmawiali i żartowali – oprócz niej.

Poruszała się, unikając kontaktu z ludźmi, którzy nie zwracali na nią uwagi. M. jest samotna i mieszka z wiekową matką w miasteczku na wzgórzu. „Twoja siostra jest taka cicha!” – powiedziałam do A. „Jest spokojna ze wszystkimi, oprócz matki. Ciągle toczy się między nimi wojna!” – odparła.

Niewidzialne dziecko z opowiadania Tove Jansson dochodzi do siebie dzięki wspaniałej Mamie Muminka. Pewnego dnia gniewa się na Małą Mi. Od tego czasu odzyskuje swoją widzialność. Również M. kłóci się czasami, wyłącznie z jedną osobą. Myślę, że jest „widzialna” tylko dla swojej matki.

Sunday, February 23, 2014

Blogger’s list/Lista blogeraEvery day I’m controlling page views on my blog. I’ve had 8707 so far. My best ever is about 600 page views a day (only because Velvet d’Amour shared my post on her Velvet d'Amour Official Fan Page). My lowest is 0. Usually I’m having about 20 page views per day.

Think the reason because I keep going is because the writer writes. Having my blog gives my some sort of motivation. Why, it says for example that my biggest audience is USA. Why someone in USA would read my blog? Still someone does and I feel honoured.

Sometimes I write my future posts’ ideas on a a piece of paper. When it’s done, I cross it out. I’ve got about 20 concepts left. And as the life always gives you something to write about, think I won't be short of new ideas for my blog:)

Codziennie kontroluję ilość wyświetleń strony na moim blogu. Miałam 8707 jak dotąd. Mój rekord to około 600 dziennie (wyłącznie dlatego, że Velvet d’Amour podzieliła się moim postem na Velvet d'Amour Official Fan Page). Najgorszy wynik to 0. Zazwyczaj mam około 20 wyświetleń strony dziennie.

Kontynuuję blogowanie, ponieważ pisarz pisze. Posiadanie bloga daje mi sporą motywację. Dowiaduję się na przykład, że mam największą audiencję w USA. Dlaczego ktoś w Stanach miałby czytać mój blog? Ktoś jednak to robi i czuję się zaszczycona.

Czasami spisuję pomysły na moje posty na kawałku papieru. Kiedy post jest gotów, wykreślam go. Mam około 20 nienapisanych postów. Ponieważ życie dostarcza mnóstwo pomysłów do pisania, myślę, że nie zabraknie mi tematów do mojego bloga!