Friday, January 31, 2020

73.Piccola Bari


But there is a warrior in my soul. I won't let him perish. My city it's not just a townlet. Some possibilities can be found here!

Ale w mojej duszy jest wojownik, nie pozwolę mu zginąć. Moje miasto to nie jakaś dziura. Tutaj też musi być jakaś możliwość!


Thursday, January 30, 2020

72.Piccola Bari


Will I become extremely attractive in Bolzano? Maybe even a business woman who has given her heart to the cats? Nonsense!

Stanę się może nadzwyczaj atrakcyjna w Bolzano? Może nawet kobieta kariery, która serce oddała kotom? Bzdura!


Tuesday, January 28, 2020

71.Piccola Bari


People change not always for the better. Bari doesn't make me feel rubbish. It's not true that I'll become another person somewhere else.

Nie zawsze zmienia się na lepsze. To nie Bari sprawia, że czuję się do niczego. To nieprawda, że stanę się drugą osobą gdzieś indziej…

Monday, January 27, 2020

70.Piccola Bari


Besides, my home isn't out there but in Bari, where I grew up since I was a child.

Poza tym mój dom nie jest gdzieś tam, daleko lecz w Bari, gdzie wychowałam się od małego.

Sunday, January 26, 2020

69.Piccola Bari


Who would believe me? My grandfather wanted to find a gold in Argentina. He went away, and came back even poorer than ever!

Kto mi w to uwierzy? Mój dziadek chciał znaleźć złoto w Argentynie. Pojechał i wrócił, biedniejszy niż wcześniej!


Saturday, January 25, 2020

Bari-Lublin: lavoro pubblico

Public-sector jobs are the best during recession. Italy joke: „Your husband is getting better” - The doctor said. „He's conscious now!” (in Italian „vigile” means „conscious” and „policeman”). „Wow! He was a bricklayer before. How did you find a public job for him?” - The wife asked. I went to Agency for Public Health in Bari few days ago. 

You'll always find some darker-skinned immigrant here. The poor guy can only speak English: quite classic. The staff is like: „Here in Italy, we speak Italian.” It's not that you can't really find someone who speak English in Bari. The cashier in my local grocery knows the language quite well, but she's not the fortunate public servant…

Living in England I understood that British motto is: „Do it better.” In Italy, it would be like: „It works anyway.” It's true: darker-skinned people don't care about language difficulties, and keep coming to Italy. According to migration study foundation there are some 500,000 people living in Italy illegally. Doesn't sound good, but it works somehow…

Praca w sektorze publicznym sprawdza się w czasach recesji. Włoski dowcip: „Mąż lepiej się miewa” - mówi doktor. „Jest przytomny!” (po włosku „vigile” znaczy „przytomny” i „policjant”). „Wow! Wcześniej był murarzem. Jak mu znaleźliście robotę państwową?” Pare dni temu poszłam do Agencji Zdrowia Publicznego w Bari.

Zawsze tam spotkasz emigranta o ciemnej skórze. Biedny człowiek rozmawia tylko po angielsku: to klasyk. Miny urzędników mówią: „We Włoszech mówi się po włosku!” Nie chodzi o to, że nie znajdziesz ludzi, którzy znają angielski w Bari. Kasjerka w miejscowym sklepie dość dobrze mówi w tym języku. Nie należy jednak do szczęściarzy, którzy mają robotę państwową…
Mieszkając w Anglii pojęłam, że brytyjskie motto brzmi: „Zrób to lepiej.” We Włoszech, mogłoby wyglądać: „I tak jakoś to będzie.” To prawda: ciemnoskórzy ludzie nie marudzą w sprawie problemu z językiem. Według fundacji zajmującej się emigracją około we Włoszech przebywa nielegalnie około 500 tys. osób. Brzmi niedobrze, ale wszystko i tak jakoś się toczy…

Friday, January 24, 2020

68.Piccola Bari


You need to grow up! I'll be the one who raised from the ashes. See you in Bolzano, my dear!

Trzeba w końcu dorosnąć! Będę tą, która się odgrzebała z popiołów. Znajdziecie mnie w Bolzano, drodzy!

Thursday, January 23, 2020

67.Piccola Bari


Goodbye, big bathtub! See you later, mummy!

Żegnaj, wielka wanno! Mamusiu, do zobaczenia!


Wednesday, January 22, 2020

66.Piccola Bari

We have to do it! For us and for our youngsters.

Trzeba to zrobić… Dla nas i naszych młodych!Tuesday, January 21, 2020

Bari-Lublin: la chiesa


Let's talk about Polish (and Italian) church this time. I married in a civil ceremony. My marriage isn't valid for the Catholic church, I can't go to Confessions. I knew about it, still I tried once: it was a very difficult time for my family. I told Polish priest that I would validate my marriage in the Catholic form, but he wouldn't listen. 

I left the confessional, feeling really rubbish. A petite, disabled woman was sitting nearby. She moved and made me place. To her, a was a human, not just a sinner. Few years later my daughter was to receive her first Communion. Also the parents were supposed to confess. „I'm not allowed!” - I explained to the religious teacher. Much to my surprise, she spoke with the priest.

Apparently yes, I can confess and receive communion (in Italy). I suppose that your priest knows what he's doing!” - Someone in Poland told me. Eucharist “is not a prize for the perfect but a powerful medicine and nourishment for the weak” - Pope Francis said. Polish are more catholic than him! 20 years ago the Vatican has approved girls serving at Mass but in Poland is still rare.

Tym razem pomówimy o kościele, polskim i włoskim. Wzięłam ślub cywilny. Takie małżeństwo jest nieważne w oczach kościoła, nie mogę się więc spowiadać. Wiedziałam o tym, raz jednak chciałam spróbować. Dla mojej rodziny był to ciężki okres. Powiedziałam polskiemu księdzu, że planuję ślub kościelny, ale nie chciał słuchać.
Mr.STRANGE

Wyszłam z konfesjonału, czując się beznadziejnie. Niedaleko siedziała drobna, niepełnosprawna kobieta. Przesunęła się i zrobiła mi miejsce. Dla niej byłam człowiekiem, nie tylko grzesznikiem. Kilka lat później moja córka miała iść do komunii. Rodzice też mieli się wyspowiadać. „Nie mogę!” - wyjaśniłam katechetce. Ku mojemu zdziwieniu, porozmawiała z księdzem.

Wygląda na to, że mogę się spowiadać i przyjmować komunię. “Mam nadzieję, że twój ksiądz wie, co robi” - powiedział mi ktoś w Polsce. “Eucharystia to nie tylko nagroda dla dobrych, lecz także siła dla grzeszników” - powiedział papież Franciszek. Polacy są bardziej katoliccy od niego. 20 lat temu Watykan pozwolił dziewczynkom na służbę przy ołtarzu, ale w Polsce to nieczęsty widok.

Monday, January 20, 2020

Bari-Lublin: mamma italiana


I've just discovered that Bari (where I live) and Lublin (where I studied) are to become twin cities. I want to run Polish – Italian blog series. The first one: mamma italiana… My tall, curly-haired friend soon is turning 50, but never moved from the small room in his parent's house. „I cooked him scrambled peppers and eggs!” - His mother told me.

She's giving her son the look of love. „You're lovely!” - Her eyes say. „And only mine...” She's victorious mamma, not like her neighbour. I like L., she's quite funny. Everybody knows that when her first son got married, she had a good cry. L. thought that her younger boy might cheer her up. He was promising very well. Girls didn't seem interested in him, and vice versa.

But apparently he was strong enough to wait for the right person. When he saw her, it took him only about a week to make her pregnant! An absolute record in the small place. What happened next also become a legend. The rascal took a good beating from L. when she learned about what he did. „Maybe your son needs a hot girl from Naples!” - I said to the „victorious” mother. She gave me a look of hatred...

Odkryłam niedawno, że Bari (gdzie mieszkam) i Lublin (gdzie się uczyłam) dostaną status miast bliźniaczych. Chce zacząć polsko-włoską serię wpisów. Oto pierwszy: włoska mamma… Mój wysoki, kędzierzawy znajomy zbliża się do 50. Nie wyprowadził się nigdy z pokoiku w mieszkaniu rodziców. „Usmażyłam mu jajka z papryką!” - mówi jego matka. Posyła synowi pełne miłości spojrzenie.

Jesteś taki piękny!” - mówią jej oczy. „I mój...” Jest matką zwycięską, w przeciwieństwie do jej sąsiadki. Lubię L., jest zabawna. Wszyscy wiedzą, że popłakała porządnie po ślubie najstarszego syna. L. myślała, że ją młodszy chłopiec pocieszy. Zapowiadał się dobrze, dziewczyny nie zwracały na niego uwagi, i wzajemnie. Widocznie był jednak dość silny, by czekać na tą właściwą.

Kiedy ją zobaczył, w ciągu tygodnia uczynił brzemienną! Absolutny rekord w małej miejscowości. To, co się stało potem też przeszło do legendy. L. Spuściła łobuzowi lanie, kiedy dowiedziała się o wszystkim. „Może twojemu synowi potrzeba gorącej dziewczyny z Neapolu!” - rzekłam do matki „zwycięskiej.” Rzuciła mi nienawistne spojrzenie...

Sunday, January 19, 2020

65.Piccola Bari


I'm dreaming about burning a bridge! Starting all over again!

Marzę, żeby spalić mosty! Zacząć wszystko na nowo!


Saturday, January 18, 2020

64.Piccola Bari


We dress up as parents, anyway… For our kids, aren't we the adults?

Przebieramy się za rodziców, jakby to nie było… Dla naszych dzieci to my jesteśmy dorośli przecież!

Friday, January 17, 2020

The sound of silence

There was a priest who talked money. He decorated the church with fake flowers, and attached glowing heloes to holy santos. His preacher was always dull and boring. I didn't like him. Still, like they say: „Walk a mile in someone's shoes before judging him.” He was celebrating a Mass for many so years. He talked to the people without being listened.
Źródło: internet

His words echoed, and never made any change in their life… „What do I get for all that?” - He would ask. He has lost his trust, maybe, but the truth it's not preaching from the pulpit. If your eyes weren't stabbed by the light, you don't even know what you're talking about, like in Simon&Garfunkel song:

Fools” said I, „You don't know

Silence like a cancer grows
Hear my words that I might teach you
Take my arms that I might reach you”
But my words, like a silent raindrops fell
And echoed in the walls of silence
And the people bowed and prayed
To the neon god they made

Anyway, the priest is still there. B. doesn't like his Sunday service. „Sometimes I sit and wonder, what I'm doing here?” - She told me. His voice won't disturb the sound of silence… But at least he's forced people to think. For those who asked, „The words of the prophets are written on the subway walls.” Beautiful song.

Był sobie ksiądz, który mówił o pieniądzach. Dekorował kościół sztucznymi kwiatami, przyczepiał aureole do figurek świętych. Jego kazanie było zawsze nudne i puste. Nie lubiłam go, mówią jednak, że trzeba pochodzić w czyichś butach, żeby go osądzić. Odprawiał mszę przez wiele lat. Mówił go ludzi, ale nikt go nie słuchał.

Jego słowa odbijały się echem, nie zmieniając życia absolutnie nikogo. „Co z tego mam?” - mógł zapytać. Stracił wiarę, być może, ale prawda to nie prawienie kazań z ambony. Jeśli twoich oczu nie przebiło światło, nie wiesz, o czym mówisz, jak w piosence Simon&Garfunkel:
Głupcy” - rzekłem. „Czy nie wiecie
Cisza jak nowotwór rośnie
Usłyszcie, żebym uczyć was mógł
Weźcie moją rękę, abym mógł was dotknąć”
Ale moje słowa spadły jak krople ciche
W dźwięku ciszy odbijając echem
A ludzie kłaniali się i modlili
Do bożka neonu, który uczynili

W każdym razie, ksiądz jeszcze tam jest. B. nie lubi jego niedzielnych nabożeństw. „Czasem siedzę i myślę, co ja tutaj robię?” - mówi. Jego głos nie naruszył dźwięku ciszy, ale przynajmniej zmusza do myślenia. Dla tych, którzy pytają, „Słowa proroków zapisane są w metrze/I na klatkach kamienic.” Piękna piosenka.

Tuesday, January 14, 2020

63.Piccola Bari


I'm 40 but feel like a small girl. I can't find a job after college graduation, and make any money!

Mam 40 lat i czuję się jak mała dziewczynka. Nie umiem znaleźć pracy po studiach, zarobić własnego grosza!

Monday, January 13, 2020

62.Piccola Bari


They help us until the next payday. They, grown-ups, and us, small squirrels.

Pomagają nam przetrwać do końca miesiąca. Oni, dorośli, my, gryzonie malutkie.Saturday, January 11, 2020

61.Piccola Bari


Model parents, they know everything… Always ready to criticize.

Wzorowi rodzice, wszystko wiedzą najlepiej… Zawsze gotowi, żeby krytykować!


Friday, January 10, 2020

Mozzarella


Mamma italiana” is all about perfection, and accepting woman's role defined in terms of self-sacrifice… Our widowed neighbor is famous for talking all the time about her sons, despite they won't visit. V. was strong, and for a long time she didn't take it. Recently things are getting worse. I went to visit her with G. 

The old woman was talking to her husband's picture, and cooking for the family that left her alone on Christmas. The smell of rotting meat and mozzarella was everywhere. It make me think about K. She was far from perfect, and was judged for leaving her abusive husband, instead of suffering for the sake of her kids. At least she could sacrifice herself for them, but no way! K. wanted a man.

She would even announce it in the newspaper, in the box: “Matrimonial.” I saw her some time ago, wearing a big hat, and walking arm in arm with a man to their expensive car. Her daughters live far away, but K. is all right anyway. Also I put my faith in my children, husband and mozzarella… “Never make someone a priority when all you are to them is an option” (Maya Angelou).

Mamma italiana” to czysta doskonałość, akceptacja żeńskiej roli w kategoriach samopoświęcenia… Nasza owdowiała sąsiadka słynie z mówienia bez przerwy o synach, choć jej nie chcą odwiedzać. V. była silna, nie poddawała się przez długi okres. Ostatnio sprawy zaczęły wyglądać znacznie gorzej. Poszłam odwiedzić ją z G.

Staruszka rozmawiała ze zdjęciem męża, gotowała dla rodziny, która zostawiła ją samą na święta. Odór gnijącego mięsa i mozzarelli był wszędzie. Przypomniała mi się K. Doskonała to ona nie była. Osądzano ją, bo porzuciła znęcającego się męża, zamiast cierpieć dla dobra dzieci. Mogła chociaż się dla nich poświęcić, ale gdzie tam! K. chciała faceta.

Ogłaszała się nawet w gazecie, rubryka: “Matrymonialne.” Spotkałam ją jakiś czas temu, nosiła wielki kapelusz, pod rękę wiodła mężczyznę do ich auta drogiego. Córki mieszkają daleko, K. jednak jak najlepiej się miewa. Ja też złożyłam swoją wiarę w męża, dzieci, mozzarellę… “Nigdy nie dawaj priorytetu komuś, dla kogo jesteś tylko opcją” (Maya Angelou).


Thursday, January 9, 2020

60.Piccola Bari


There also are friends, and the most important: our family!

Są jeszcze znajomi i to, co najważniejsze, rodzina!

Wednesday, January 8, 2020

59.Piccola Bari


He won't agree, Manuele Giuseppe Pio. Why, a pizza like in Bari he won't find it in the whole world!

On się na to nie zgadza, Manuele Giuseppe Pio. W końcu takiej pizzy jak w Bari nie znajdzie na całym świecie!

Tuesday, January 7, 2020

58.Piccola Bari


I'm saying it again: I'm off to Bolzano! It will be amazing, to feel like a fish in a water!

Jadę do Bolzano, powtarzam po raz kolejny. Poczuć się jak ryba w wodzie, jakże będzie pięknie!

Monday, January 6, 2020

57.Piccola Bari


It's my land that excluded me, and never Milan! They can call me peasant in the North, and I'm not offended.

To nie Mediolan mnie odrzucił, ale własna ziemia! Na północy mogą mnie nazywać wieśniak. Nic mnie to nie obchodzi!

Sunday, January 5, 2020

56.Piccola Bari


I feel rejected in Bari, if you wanna know… Not even a trace of job.

Czuję się odrzucona w Bari, jeśli chcecie wiedzieć. Ani śladu roboty...

Saturday, January 4, 2020

55.Piccola Bari


I'll do it for them! You can't go anywhere with on one small income.

Zrobię to dla nich! Z jedną niewielką pensją daleko nie zajedziesz.Friday, January 3, 2020

54.Piccola Bari


There are also my sons, it's true! Pasqaule and Giuseppino. The youngest is called after my father. The name, it's me who choose it!

To prawda, są jeszcze synowie… Pasqaule i Giuseppino. Młodszy nazywa się jak mój ojciec. Sama wybrałam to imię!