Wednesday, October 30, 2019

10.Piccola Bari

These are facts: in Italy youth unemployment exceeds 32 percent! „Mummy's boys” 18 to 35 year olds earn 36 percent less than their parents.

Fakty są takie: we Włoszech bezrobocie młodzieży przewyższa 32 procent! “Dzieciska” pomiedzy 18 a 35 rokiem życia zarabiają 36 procent mniej niż ich rodzice.

Tuesday, October 29, 2019

9.Piccola Bari


Today the youth between 18 and 35 year-old are the poorest and less paid people in Italy! Clearly there is always someone who doesn't wash his own socks…

Obecnie młodzież między 18. a 35. rokiem życia należy do najbiedniejszych i najgorzej opłacanych we Włoszech! Oczywiście zawsze znajdzie się ktoś, kto nie chce prać swoich skarpetek…

8.Piccola Bari

Old pics in a new version! It says: „We're giving you the possibility to go back home… You can save on the rent, living with your parents!” - They told him. It's not that our young people just want their spaghetti ready. Try yourself to become independent in Italia!

Stare rysunki w nowej odsłonie! Na obrazku: „Dajemy ci możliwość powrotu do domu! Zaoszczędzisz na wynajmie lokum, mieszkając z rodzicami!” - usłyszał. Nie jest tak, że nasi młodzi chcą gotowej zupki. Sami spróbujcie usamodzielnić się we Włoszech!

Monday, October 28, 2019

7.Piccola Bari

Those two I.T professionals got a job in Milan. One of them would like to go back to the South. Bari offer: fixed-term contract and 900 euro per month. „In Milan I have a permanent contract, I'm also earning 1500 euro monthly!” - He said.

Ci dwaj informatycy z Bari znaleźli pracę w Mediolanie. Jeden z nich chciałby wrócić na Południe. Oferta z Bari: umowa na czas określony i 900 euro miesięcznie. „W Mediolanie mam umowę na czas nieokreślony i 1500 euro na rękę!” - mówi. 

Super-slim husband/Bardzo szczupły mąż

Wow! A man rushed to the hospital after eating 413 chicken nuggets!” - I said to my husband. He mumbled something about stupid stories. He's reading “serious” political news… But are these any better? I listened to a lecture about Solidarity trade union. The talk was very simple. Solidarity was very much liked, and communist – not.

Polish historian spoke about Anna Walentynowicz and Lech Wałęsa. He mentioned their conflict, and said that he doesn't know much about it. But actually it's not a secret… Only that (often) truth doesn't matter that much in politics. That's why I prefer much more reading about woman who weighs 16 stone more than her super-slim husband.

Mrs. and Mr. Grundy are just perfect for one another. The love story went viral when Emma posted online “he's thin and I'm fat but that's how we roll.” She got a lot of supportive messages. Very nice… But it looks that the story about 25-year-old paralyzed after eating 413 chicken nuggets was made up. Is there any truth in the world?

A niech to! Mężczyzna skończył w szpitalu po zjedzeniu 413 kawałków kurczaka!” - powiedziałam do męża. Wymamrotał coś o głupich historiach. Czyta “poważne” wieści polityczne… Czy są jednak lepsze? Słuchałam wykładu o Solidarności. Był bardzo prosty. Solidarność była nadzwyczaj lubiana a komuniści – nie.

Polski historyk mówił o Annie Walentynowicz and Lechu Wałęsie. Wspomniał ich konflikt, dodając że niewiele się o nim dowiedział. To jednak nie żaden sekret… Rzecz w tym, że w polityce (często) prawda nie ma wielkiego znaczenia. Dlatego wolę czytać o kobiecie, która waży 101 kilo więcej od super szczupłego męża.

Państwo Grundy pasują do siebie jak najlepiej. Historia miłości zdobyła popularność kiedy Emma napisała w sieci: “on jest chudy a ja gruba, tak się razem toczy.” Otrzymała wiele pozytywnych wiadomości. Bardzo to miłe… Ale wygląda na to, że historia 25-latka sparaliżowanego po zjedzeniu 413 kawałków kurczaka okazała się wymysłem. Czy jest prawda na tym świecie…

Saturday, October 26, 2019

6.Piccola Bari

It's a good job that there's mamma who is making pasta, anyway… No country for young people, that's why the number of mamma's boys increases.”

W sumie dobrze, że jest mamma, która zrobi coś do jedzenia… To nie jest kraj dla młodych, dlatego maminsynów jest u nas coraz więcej.”


Thursday, October 24, 2019

Bari offer/Oferta Bari

Like many young Italians from the South, Angelo and Vittorio got a gob in Milan. The new life was good, but when Angelo's dad discovered that a big Bari company was seeking I.T. professionals, the 27-year-old decided to give it a try. His job interview went well, but he didn't like the offer: fixed-term contract and 900 euro per month.

In Milan I have a permanent contract, I'm also earning 1500 euro monthly!” - He said. „We're giving you the possibility to go back home… You can save on the rent, living with your parents!” - They told him. Angelo could permit himself to give them the finger. My friend A. is a single mother. Her parents help is very much needed.

The price for taking career break after her daughter was born high. The 40-year-old veterinarian accepted call-centre position – the only job she could find. Recently she got another similar job. She started on September, but she will be given her fixed-term contract only in April! Today A. is registered as an unemployed (and getting low benefit) in her native Bari.

Jak wielu młodych Włochów z Południa, Angelo i Vittorio znaleźli pracę w Mediolanie. Lubili nowe życie, kiedy jednak ojciec Angelo odkrył, że duża firma z Bari szuka informatyków, dwudziestosiedmiolatek postanowił spróbować. Rozmowa o pracę się powiodła, ale oferta była niedobra: umowa na czas określony i 900 euro miesięcznie.

W Mediolanie mam umowę na czas nieokreślony i 1500 euro na rękę!” - powiedział. „Dajemy ci możliwość powrotu do domu! Zaoszczędzisz na wynajmie lokum, mieszkając z rodzicami!” - usłyszał. Angelo mógł sobie pozwolić na pokazanie im palca. Moja znajoma A. jest samotną matką. Pomoc rodziców jest bardzo potrzebna. 

Cena za przerwę w karierze po urodzeniu córki była wysoka. Czterdziestoletnia weterynarz zatrudniła się w call-centre. Była to jedyna praca, jaką udało się znaleźć. Ostatnio znalazła inne podobne zajęcie. Zaczęła we wrześniu, ale umowę na czas określony dostanie dopiero w kwietniu! Dziś A. jest zarejestrowana jako bezrobotna (i dostaje zasiłek) w swojej rodzinnej Bari.

5.Piccola Bari

But the South is not only the kitchen of mamma. It's also unemployment. In the South one in two young people is not working.”

Ale południe to nie tylko włoska mamma przy kuchni. To również bezrobocie. Na południu jeden młody człowiek na dwóch jest bez pracy.”


Tuesday, October 22, 2019

4.Piccola Bari

Italian comic:) It says: „„We love nice food… We're embracing life, you could say. I read that English want to live like Italians! They envy us…”

Włoski komiks! Na obrazku: Kochamy dobre jedzenie… Człowiek obejmuje życie, można tak powiedzieć! Czytałam, że Anglicy chcieliby zamienić się z Włochami. Zazdroszczą nam!”


3.Piccola Bari

Old pics in a new version! It says: „Respect! French people don't have all the freedom, like us. What else do we have? There is a lot of sun and a beech called Tomato Bread.”

Stare rysunki w nowej odsłonie! Na obrazku: „Szacun! Francuzi nie mają takiej swobody, jak u nas. Co jeszcze mamy? Jest dużo słońca, plaża zwana Chleb z pomidorem.”


Sunday, October 20, 2019

2.Piccola Bari

Monday picture! It says: „And who would guess why my son is called Pasqualino? I'm from Bari! In our place they say: If Paris would have the sea a small Bari would be.

Obrazek na poniedziałek! Na rysunku: „A mój syn kto zgadnie, czemu nazywa się Pasqualino? Jestem z Bari! U nas się mówi: gdyby Paryż miał morze, byłby małą Bari.” 

1.Piccola Bari

Writing is for life. Is like cement. I live in Bari, and got to know it quite well… Let's write a comic about “piccol Ber!“ It says: “My name is Mariagraziapiera. The South! The great land of Giuseppe and Maria. I'm named after my grandmother, that's all.”

Pisanie jest w życiu jak cement. Mieszkam w Bari, poznałam ją dosyć dobrze… Niech będzie komiks o "piccol Ber!" Na obrazku: “Nazywam się Mariagraziapiera. Południe! Piękna kraina Giuseppe i Marii. Noszę imię po babce, to wszystko.”

Friday, October 18, 2019

19.La sfida di disegno

My Saturday challenge:)„It just stopped being enough. I want to expose myself! I quit playing Candy Crush Saga, and started writing instead! Here's a story of a woman who forgot.”

Sobotnie wyzwanie:)„Przestało mi to wystarczać. Chcę się obnażyć. Muszę się wypowiedzieć! Przestałam grać w Candy Crush Saga. Zamiast tego zabrałam się do pisania. Oto dla was historia o kobiecie która zapomniała!”

Thursday, October 17, 2019

18.La sfida di disegno

I said: „I make only six pictures,” but there is another one:) „Everything should be regularly in our scenario. Just like it used to be. We're afraid of change. Yesterday's breakfast, the same talk.”

Powiedziałam: „Zrobiłam tylko sześć rysunków” ale jest jeszcze jeden:) „Wszystko regularnie w naszym scenariuszu. Tak jak było. Nowego wszyscy się boimy. Śniadanie takie jak wczoraj. Te same rozmowy.”

17.La sfida di disegno

The sixth (but not the last one) pic! „Is this we really want? Are we happy? A question no one ever asks. We stick with our scenario, husband goes to work, and daughter to school.”

Szósty (ale nie ostatni) obrazek! „Czy tego właśnie chcemy? Jesteśmy szczęśliwi? Nie zadaje się takich pytań. Każdy trzyma się scenariusza swojego. Mąż do pracy a córka do szkoły.”

Wednesday, October 16, 2019

16.La sfida di disegno

The next pic as promised! „I got skinny husband. In our bed I'm looking for him with a rake. Just joking there is no on who is seeking. We sleep ass to ass. Boring scenario but it that's the only way. We write it ourselves.”

Zgodnie z obietnicą, następny obrazek! „Mąż chudy się udał mówię że w łóżku grabiami go szukam. Tak sobie żartuję nikt nikogo nie szuka. Śpimy dupami poodwracani. Nudny scenariusz ale tak ma być. Sami go piszemy.”Tuesday, October 15, 2019

15.La sfida di disegno

Another picture. It says: „We live for the children. My daughter is just like me. The same eyes resignation, fat in twelve year-old belly.”

Kolejny obrazek. Na rysunku: “Żyje się dla dziecka. Podobna jest do mnie córka. Ta sama rezygnacja w oczach oponka na brzuchu dwunastoletnim.”

Monday, October 14, 2019

14.La sfida di disegno

Drawing challenge (without new pictures) continues! „I am staying home. It's a habit. Our past, our present are the same. Ordinary average life. I'm 40, I have a crooked smile and daughter: my proof of having sex.”

Rysunkowe wyzwanie (bez nowych obrazków) ciąg dalszy! „Ja w domu siedzę. Przyzwyczajenie. Teraźniejszość jest taka sama jak przeszłość. Zwyczajne życie, typowe. Mam 40 lat, usta takie trochę wykrzywione i córkę, dowód na uprawianie seksu.”

Sunday, October 13, 2019

13.La sfida di disegno

Never-ended comic. Part two. „He would eat what give him. He would fix the fridge and even a car. He's going to work, unlike myself.”

Niedokończony komiks. Część druga. „Zje co mu dam o dokładkę raczej nie poprosi. Zreperuje lodówkę a nawet samochód… W przeciwieństwie do mnie chodzi do roboty.”Saturday, October 12, 2019

12.La sfida di disegno

Some time ago I decided to create my own comic book. I make only six pictures. That's the first one. „Did you noticed that we have to do with the past only? We will repeat what we did before. Morning coffee for example. Every day caffee and cake for breakfast. Also the husband is from the past. He's never changing.”

Jakiś czas temu chciałam stworzyć komiks. Zrobiłam tylko sześć rysunków. Oto pierwszy. „Zauważyliście że mamy tylko przeszłość? Powtarza się to co już kiedyś robiło. Kawa na śniadanie na przykład. Codziennie jest kawa i ciasto. Mąż też jest z przeszłości. Nigdy się nie zmienia.”Friday, October 11, 2019

11.La sfida di disegno

Short (italian) comics! Can you recognize an editor who wants your money? He will call you, and won't let you wait three to six months. He's moving quickly! “Mrs. Vita Crescenza?” - He would ask you. How lovely! Someone wants to talk to you! Not about your book though. He's interested in your friends. You need 200 of them, all ready to buy a book which the editor cannot sell himself. You need to help him… Writing is so rubbish! I'd better not talk. I prefer talking about my drawings.

Krótki (włoski) komiks! Wiecie, jak rozpoznać wydawcę który chce wyciągnąć pieniądze? To on dzwoni! I nie każe czekać trzy - sześć miesięcy. Jest szybki! “Czy to pani Vita Crescenza?” - pyta. Jak pięknie! Ktoś chce z tobą rozmawiać! Ale nie na temat książki... Interesują go twoi znajomi. Potrzebnych jest dwustu, wszyscy gotowi do kupienia książki której wydawca sam nie umie sprzedać. Musisz mu pomóc! Co za świństwo, całe to pisarstwo! Lepiej nie mówić. Wolę rozmawiać o moich rysunkach.Thursday, October 10, 2019

10.La sfida di disegno

The next not that new illustration! Polish proverb: “Therefore clean yourself up girl because you don't know the day or the hour.”

Kolejna nie taka nowa ilustracja! Polskie przysłowie: “Myjcie się dziewczyny bo nie znacie dnia ani godziny.”

Wednesday, October 9, 2019

9.Sfida di disegno

Wannabe writer, part three! „You finally reached the peak, and want to to make some good photos with your phone. There is an email! You read: THX for contacting us. Your art work seems very interesting, but unfortunately not suitable for our target group. Warm regards.”

Aspirujący pisarz, część trzecia! „Wreszcie na szczycie! Bierzesz telefon żeby zrobić zdjęcie i widzisz, że dostałaś maila. Czytasz: dziękujemy za zainteresowanie naszym wydawnictwem. Przesłana propozycja nie odpowiada niestety naszym przyszłym projektom. Podrawiamy serdecznie, Redakcja.”

Tuesday, October 8, 2019

8.Sfida di disegno

Wannabe writer, part two. „You want to climb a mountain with that man of yours. There you are, tired and finished, but happy!”

Aspirujący pisarz, część druga. „Pewnego dnia udajesz się na górską wspinaczkę z twoim drogim mężczyzną… Oto wy, zmęczeni do ostatnich granic... Ale zadowoleni!”

Monday, October 7, 2019

7.Sfida di disegno

A promise is a promise, they say. But we know that sometimes curve balls will be thrown our way:) I don't have much time for my sketch a day project. Instead of a new drawing, there will be an older one! Wannabe writer, part one. „What is a synonym for aspiring writer?” Maybe a loser would do. Whole world reminds you about it! Let's make an example.”

Obietnica to obietnica, powiadają. Ale jak wszyscy wiemy,  kłody są rzucane pod nogi czasami:) Nie mam za wiele czasu na projekt: rysunek co dzień. Zamiast nowych obrazków, pojawią się stare! Aspirujący pisarz, część pierwsza. „Znajdziesz synonim wyrazów: aspirujący pisarz? Ofiara losu brzmi nieźle. Świat przypomina ci o tym bez przerwy! Chcecie jakiś przykład?”

Sunday, October 6, 2019

Saturday, October 5, 2019

5.Sfida di disegno

The next October drawing. Ancient sea life.

Kolejny październikowy rysunek. Życie w morzu prehistorycznym.

Friday, October 4, 2019

Thursday, October 3, 2019

3.Sfida di disegno


The third day of my drawing challenge. „Jakarta is sinking… The action to save planet? Making a lot of google search in front of your computer!”

Trzeci dzień dzień rysunkowego wyzwania! „Jakarta tonie… Działanie, które ratuje Ziemię? Siedzieć przed komputerem, szukając czegoś w internecie bez przerwy!”

Waste of time/Strata czasu

Mr R. has smoked since he was twelve. Now he's sixty, last summer he felt seriously ill, and went to the hospital. R. was treated for a pneumothorax, the day he got off his bed he went for a walk with his son. “Give me a fag!” - He asked. Nothing strange – smoking gives him pleasure. Us, bloggers we're also addicted.
Źródło: internet

Dariusz wanted to combine work with pleasure. Today he's positive that blogging was a waste of time. Five years of writing his travel blog that makes no money costed him eyes and beck problems… Is he doing something useful instead? No, of course. I'm like Dariusz. First, I realised that blogging it just don't serve.

Then decided that I need another blog, and even paid for it (35€). I spent whole morning struggling with Wordpress. It was so hard to use! I forget to thaw the meat for dinner. Kat's poo was sticking out his litter box… Then I remembered that I tried Wordpress before, and get discouraged quickly. I should spend days glued to computer… But again, it's not worth it!

Pan R. pali odkąd skończył 12 lat. Teraz ma sześćdziesiąt, zeszłego lata poważnie zachorował i trafił do szpitala. Leczono go na odmę. Kiedy wstał z łóżka, poszedł z synem na spacer. “Daj mi fajkę!” - powiedział. Nic dziwnego – palenie sprawia mu przyjemność. My, blogerzy, też wpadliśmy w rodzaj nałogu.

Dariusz chciał połączyć pracę z przyjemnością. Dzisiaj jest pewien, że blogowanie to strata czasu. Pięć lat tworzenia bloga podróżniczego, który nie przynosi pieniędzy kosztowało go problemy z plecami oraz wzrokiem. Czy zajął się czymś bardziej pożytecznym? Nie, oczywiście. Jestem jak Dariusz. Najpierw zrozumiałam, że blogowanie jest bezużyteczne.

Potem zdecydowałam, że przyda się nowy blog, za który się płaci (35 euro). Spędziłam cały ranek walcząc z Wordpress. Ciężko go pojąć! Zapomniałam rozmrozić mięso na obiad. Kocia kupa sterczała z kuwety… Przypomniałam sobie, że spróbowałam już kiedyś Wordpress - zniechęcił mnie natychmiast. Powinnam spędzić całe dnie, przyklejona do komputera… Tyle, że nie warto!

Wednesday, October 2, 2019

2.Sfida di disegno


Drawing Challenge day two! Italian proverb: „Volevi la bicicletta? Pedala!” It means: „You wanted the bike, now pedal”. The English says: „You've made the bed, now lie in it.”

Rysunkowe wyzwanie, dzień drugi! Włoskie przysłowie: „Volevi la bicicletta? Pedala!” To znaczy: „Chciałeś rower, pedałuj!” Polacy mówią: „Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz.”

Tuesday, October 1, 2019

1.Sfida di disegno

 It means: „Drawing Challenge.” I decided to make one illustration a day. For one month… One year maybe:) That's my first (digital) picture!

To znaczy: „Rysunkowe wyzwanie.” Zdecydowałam się robić jedną ilustrację dziennie. Przez miesiąc… Może rok:) Mój pierwszy (cyfrowy) obrazek! Na rysunku: “Miała trwałą ondulację i paliła papierosy. Była zła na męża. Bez przerwy! Darła się na dzieci. Niedobrze! Pewnego dnia zmarła. Koniec!”