Saturday, December 26, 2020

Great expectations/Wielkie nadzieje

M. prepared a Christmas Tree. This year a new one, 4 Euro from Chinese Shop. She has no clue about the history behind the tradition (I checked) but who cares? People just keep repeating things over and over, like watching the same Christmas movies (Trading Places 23td time in Italian TV). To many people the holiday season is the most depressing time of the year. I find it ridiculous.

Źródło: internet

Mithra, god of the sun, was born on December 25. The Bible does not specify a month where Jesus was born, but some 2 billion people observe this very day as His birthday… Nevertheless Jesus is not being worshiped on commercialism driven Christmas. We are all focused on eating and the material things we receive. I used to be so fed up… Until Coronavirus saved me from all the fake happiness.

Italy celebrates Christmas in total lockdown (from Dec. 24 to Jan. 6). A ban of moving between regions is preventing us from going to the in-laws. No great expectations that every time ends with a big lunch (or dinner). No more pretending that I'm having big fun while eating for two hours. Only four of us this year. Pankaces with Nutella, and that's it! Just perfect.

PS. It says: „Celebs are coming for some caroling! Everyone, look alive!”

M. szykuje drzewko świąteczne, nowe tego roku, 4 euro od Chińczyka. Nie ma pojęcia o korzeniach tej tradycji (sprawdziłam) ale to bez znaczenia. Ludzie powtarzają wszystko, jak oglądanie tych samych filmów na święta (Nieoczekiwana zmiana miejsc po raz 23 we włoskiej telewizji). Dla wielu ludzi ten okres jest najbardziej przygnębiający w roku. Mnie samą śmieszy.

25 grudnia urodził się Mitra, bóg słońca. Biblia nie precyzuje miesiąca narodzin Jezusa, ale około 2 miliardów ludzi tego właśnie dnia je obchodzi. Pomimo tego, Chrystusa się nie czci w przesiąknięte konsumpcjonizmem święta. Wszyscy koncentrują się na jedzeniu i rzeczach materialnych. Miałam tego dość… Dopóki koronawirus nie uratował mnie od udawanego szczęścia.

Włosi świętują w całkowitym lockdown (od 24 grudnia do 6 stycznia). Zakaz przemieszczania między regionami powstrzymał nas od pojechania do teściów. Żadnych wielkich oczekiwań które zawsze kończą się długą kolacją (lub obiadem). Koniec z udawaniem, że mam wielką uciechę jedząc przez 2 godziny. Tylko nas czworo w tym roku. Naleśniki z nutellą i koniec! Idealnie... 


Sunday, December 20, 2020

5.Latte macchiato

 

I liked the phrase “ho mentito spudoratamente” (I brazenly lied) from the beginning of my Italian learning. That's why I did while writing: I'm finally free of sending editorial submissions. I sent Italian version of “Matera 2019” to publishers immediately after it was translated… Much to my surprised, I received the reply only few hours later. They seemed to be interested, but it wasn't a good news! Any self respecting publisher won't answer straight away. The “quick one” wasn't the only one, however. The second one asked about my education (!) and invited to send my curriculum. At least once my master's degree might be of useful…

Lubiłam frazę “ho mentito spudoratamente” (kłamałam bezczelnie) z początków włoskiego uczenia. To właśnie zrobiłam pisząc: Uwolniłam się w końcu od wysyłania propozycji wydawniczych. Włoską wersję “Matery 2019” wysłałam do wydawców natychmiast po skończonym tłumaczeniu. Ku mojemu zdziwieniu dostałam odpowiedź parę godzin później. Wykazywano zainteresowanie, ale nie była to dobra wiadomość! Szanujący się wydawca nie odpowiada natychmiast. “Szybka wiadomość” nie była jedyną jednak. W kolejnej pytano mnie o wykształcenie (!) i proszono o wysłanie CV. Może tytuł magistra w końcu się na coś przyda…

Monday, December 14, 2020

4.Latte macchiato

 

It's been a long while that I reveal how much I'm missing a job if someone comes by… M. wanted to save me from misery, and found volunteering job. I went for a meeting recently. The project involved help for the depressed. “Let's look at our poor devils!” - The woman said, going through the list. The stories were obviously very upsetting: too much, so I left. It occurred to me that I'm actually lucky that I'm not being paid for a job that sucks the life out of you… And then, I got home and published my next illustration:)

Od dłuższego czasu opowiadam, że brak mi roboty każdemu kto się napatoczy… M. chciała mi pomóc w niedoli i znalazła wolontariat. Poszłam na spotkanie niedawno. Projekt zakładał pomoc osobom w depresji. “Popatrzmy na nasze biedne diabły!” - rzekła kobieta, przeglądając listę. Historie były przygnębiające, rzecz jasna. Trochę za bardzo, więc wyszłam. Dotarło do mnie, że mam szczęście, iż nie płacą mi za robotę, która wysysa z ciebie życie… A potem wróciłam do domu i opublikowałam kolejną ilustrację:)


Sunday, December 13, 2020

3.Latte macchiato

 

In the framework of “doing something better than doing nothing” I translated “Matera 2019” and sent it to my mates here. Generally they were sweet and kind… But maybe it's not such a good news! G. was more honest. “The story isn't bad but since you are not Italian, you cannot write well in Italian” - She said. I decided to be positive… And send my short-story to P. and T. as well:)

W ramach “robienie czegoś lepsze od niczego” przetłumaczyłam “Materę” 2019” i wysłałam do moich znajomych. Zasadniczo wszyscy byli dla mnie mili. Być może jednak to nie jest dobra wiadomość! G. była bardziej szczera. “Historia jest niezła, ale nie jesteś Włoszką, nie możesz dobrze pisać po włosku” - rzekła. Zdecydowałam, że będę pozytywna… I wyślę opowiadanie również do P. i T.


Saturday, December 12, 2020

2.Latte macchiato

 

Doing something is better than nothing, isn't it? That's why I'm taking some actions recently. Like translation of my story “Matera 2019.” It's not a children's story, like “La nonna nei Sassi.” However I have gotten some help from lovely M. Later on, I sent my translated version to a few Italian friends. Their feedback was generally good. I'm busy doing illustrations now. Find a deeper sense of purpose, they say!

Robienie czegoś jest lepsze niż nic, czyż nie tak? Właśnie dlatego podjęłam ostatnio pewne akcje. Jak przetłumaczenie opowiadania “Matera 2019” na włoski. To nie historia dla dzieci, jak “La nonna nei Sassi.” Znalazłam jednak pomoc w osobie przemiłej M. Następnie zaś wysłałam przetłumaczoną wersję do paru włoskich znajomych. Ich feedback był zasadniczo pozytywny. Teraz robię ilustracje… Jak to mówią, znajdź sobie głębszy sens!


Friday, December 11, 2020

1.Latte macchiato

 

We have much much sunshine this fall, but I feel like I need to be saved. I don't have energy to do anything… Except going out for latte macchiato every now and then. Life has been pretty boring! Going back to my drawing board makes small change… So here's a new comic series! “I would like to put her in the oven, and look at the grease dripping!” - He said. “Happy Birthday, my love!” - She said.

Mamy dużo słońca tej jesieni, ale czuję się, jakby mi trzeba było ratunku. Nie mam energii na nic… Poza wyjściem na latte macchiato od czasu do czasu. Życie jest całkiem nudne! Powrót do rysowania czyni małą różnicę… Oto więc nowa komiksowa seria! “Chciałbym wsadzić ją do piekarnika i patrzeć na kapiący tłuszczyk!” - powiedział. “Najlepszego z okazji urodzin, kochany!” - rzekła.