Saturday, December 28, 2019

53.Piccola Bari


I'm doing it because we know what life is like. Today you're smoking your cigarette, and tomorrow… Well, you understand, anyway.

Robię to, bo wiadomo, jakie jest życie. Dzisiaj palisz papieroska a jutro… W sumie, rozumiecie.

Friday, December 27, 2019

52.Piccola Bari


Changing mentality! Stop being a victim. The world is not to blame. There are no jobs in Bari? Let's go to Bolzano!

Zmienić mentalność! Dość bycia ofiarą. Świat nie jest winny. Nie ma pracy w Bari? Idziemy do Bolzano!


Thursday, December 26, 2019

51.Piccola Bari


It's nothing but beliefs of others! A sacrifice is a loss, should they ask it from you?

Wszystko to przekonania innych. Poświęcenie oznacza stratę, kto może od ciebie jej żądać?

Wednesday, December 25, 2019

50.Piccola Bari


You can't complain, they say. You have such a beautiful family!

Nie ma co narzekać, mówią. Masz ładną rodzinkę!


Tuesday, December 24, 2019

49.Piccola Bari


You buried yourself for the sake of humanity.

Dla dobra ludzkości dałaś się pogrzebać.


Monday, December 23, 2019

48.Piccola Bari


The world is nodding for affirmative. You've made a sacrifice, how brave you are!

Świat kiwa głową aprobująco. Poświęciłaś się, byłaś bardzo dobra!

Sunday, December 22, 2019

47.Piccola Bari


This is the life they say. Why you won't surrender?

Taki jest życie, mówią. Dlaczego nie chcesz się poddać?

Saturday, December 21, 2019

46.Piccola Bari


You were in a deep sleep like everybody around.

Zapadłaś w sen, tak jak wszyscy inni.

Friday, December 20, 2019

45.Piccola Bari


Life is slipping through my fingers… Or maybe it just got out of hand?

Życie przecieka przez palce… A może już przeciekło?

Thursday, December 19, 2019

44.Piccola Bari


And so I'm enjoying my days, so trivial and equal. Time passes, it left me nothing but damn kilograms.

Delektuję się dzionkami nudnymi, jednakowymi. Czas mija i nie zostawia nic, oprócz kilogramów przeklętych.

Wednesday, December 18, 2019

43.Piccola Bari


I've fulfilled the good girl's dream! I did just like my nosey aunty told me.

Spełniłam marzenie dobrej panieneczki! Zrobiłam tak, jak mówiła moja wścibska ciotka.

Monday, December 16, 2019

42.Piccola Bari


You know how it's like! First comes love, then comes family, and no career!

Wiecie, jak to jest, najpierw miłość, potem rodzina i nie ma kariery!


Sunday, December 15, 2019

41.Piccola Bari


At the end of the day I could have a fulfilling life simply becoming a mother!

Ostatecznie mogę się zrealizować, sprawiając sobie dziecko!

Friday, December 13, 2019

40.Piccola Bari


I decided to dump everything and throw myself into the arms of my Manuele Giuseppe Pio. Job – who cares?

Zdecydowałam, że dam sobie spokój, i rzuciłam w ramiona mojego Manuele Giuseppe Pio. W nosie mam robotę!

Wednesday, December 11, 2019

Heavy cross/Ciężki krzyż

I remember that women – still young, but looking so old! She would constantly complain. Her eyes burned with anger, she was screaming and cursing at her „bad guy.” She didn't convince me: I liked good-hearted R. a lot. She died quite young. Her „bad” husband talks about B. in hushed tones. The son, whom she beat when he was small felt empty when she was gone.
Źródło: Internet

For three years I was sort of knocked out!” - He said. „Didn't care about anything.” R. was not earning a single penny, but loved her… All those „bad years” she was surrounded by good people… And lonely, like in the song:
It's a cruel, cruel world to face on your own
A heavy cross to carry along
The lights are on but everyone's gone
And it's cruel
It's a funny way to make ends meet
When the lights are out on every street
It feels all right but never complete
Without joy

The woman with a cigarette stuck to her lip felt lonely even if she was not alone. Who done it to her? Prolonged unemployment of R. maybe? “And don't deceive yourself – because only ego leads to misery, nothing else. Don't throw the responsibility on the other; the other is irrelevant. Your ego leads to misery, nobody else leads you into misery.” - Osho wrote.

Pamiętam tę kobietę – wyglądała tak staro, choć była jeszcze młoda. Narzekała bez przerwy. Oczy płonęły jej gniewem, przeklinała i wrzeszczała na „podłego faceta.” Nie przekonała mnie – bardzo lubiłam zacnego R. Zmarła dość młodo. „Podły” mąż mówi o B. przyciszonym głosem. Syn, którego biła, kiedy był mały czuł wielką pustkę, kiedy odeszła.

Przez trzy lata byłem jak ogłuszony!” - mówi. „Nie zależało mi na niczym.” R. nie zarabiał ani grosza, ale ją kochał… Wszystkie te „złe lata” otoczono była przez dobrych ludzi… Lecz samotna, jak piosence:
Okrutny świat, sam z nim zmierzysz się
To ciężki krzyż, który trzeba nieść
Światła włączone są ale każdy znikł
Okrutne t
Śmieszny sposób żeby pozbierać się
Gdy na ulicach światła zgaszone
Czujesz, że tak ma być, ale czegoś brak
Radości nie ma

Ta kobieta, z papierosem przyklejonym do wargi czuła się samotna, chociaż nie była sama. Kto jej to zrobił? Czyżby przedłużajace się bezrobocie R.? “Nie oszukuj się – tylko ego prowadzi do niedoli, nic innego. Nie zrzucaj odpowiedzialności na innych, ktoś inny jest nieistotny. To ego sprowadza na ciebie niedolę, nikt inny ci tego nie robi.” - napisał Osho.


Tuesday, December 10, 2019

39.Piccola Bari


Every morning I would wake up puffing away. Teaching was difficult, and because of stress I was getting fatter. A Southerner doesn't love Milan! He's dreaming about Sunday lunch, about the family, and mamma!

Każdego ranka wstawałam wzdychając. Uczenie było trudne, utyłam od tego stresu. Człowiek południa nie lubi Mediolanu! Marzy mu się niedzielny obiad, rodzinka, mamusia!

Monday, December 9, 2019

38.Piccola Bari

When I was back to the South it was just like somebody just turned all the lights on! Besides in the North they jokingly called me peasant, „Terrone.”


Kiedy wracałam na południe było tak, jakby ktoś włączył światło! Poza tym na północy w żartach nazywano mnie wieśniak, “terrone.”

Sunday, December 8, 2019

37.Piccola Bari


Back in 2006 I, born and raised in the South, I moved to the North with my dear friend. You see, I wasn't very happy! I missed the sun and the big bath tube: the sea…

W 2006 roku ja, urodzona i wychowana na południu, przeniosłam się na północ z drogą przyjaciółką. Nie byłam zadowolona, wiecie! Tęskniłam za słońcem i ogromną wanną – morzem…

Saturday, December 7, 2019

36.Piccola Bari


I'm from the South… What's good about this? Would you say that it's nice to feel like rubbish at your place? You have to be extremely lucky to find a job with diploma in painting in Bari!

Jestem z południa… I co z tego? Waszym zdaniem dobrze jest czuć się jak wyrzutek we własnym domu? Trzeba mieć dużo szczęścia, żeby znaleźć pracę z dyplomem malarstwa w Bari.

Friday, December 6, 2019

Work with me/Pracuj ze mną

There is more value in me not working for a paycheck” - Elisabeth Joyce wrote. Also I'm going to continue to be a stay at home mum… But also tired of not having a penny on my name, speaking metaphorically. Recently I happen to ask around. „Is it easy to found a job like yours?” - I said to a career from my apartment building. 

She wanted to know if I'm interested. „I have some free hours in the morning” - I told her. The next week I saw an announcement in the clothing store: „Models needed.” I asked them as well (they didn't say that you have to be pretty). I was told to get back after Christmas. I decided to put „Work with me” page on my blog site.

I am available for commissions! Freelance content writing and children's book author for hire! Illustrator of two books published in Italy. My mixed media illustration it's a a collection of observations of common situation often enriched with text. I can offer my own style, and never-ending passion for learning. Get in touch:)

Więcej ze mnie pożytku, kiedy nie pracuję dla pensji!” - napisała Elisabeth Joyce. Ja też będę dalej „siedzącą w domu” mamą… Mam jednak dość faktu, że nie zarabiam przysłowiowego grosika. Ostatnio zaczęłam trochę pytać. „Łatwo znaleźć zajęcie, jak twoje? - rzekłam do opiekunki z naszego bloku. Chciała wiedzieć, czy jestem zainteresowana.

Mam parę wolnych godzin rano!” - odparłam. W następnym tygodniu zobaczyłam ogłoszenie w sklepie z ubraniami: „Szukamy modelek.” Też zapytałam (nie wspominali, że masz być ładna). Odpowiedź brzmiała: proszę się zgłosić po świętach. Zdecydowałam się umieścić stronę „Pracuj ze mną” na blogu.

Szukam zleceń! Freelance content writing i autor książek dla dzieci do wynajęcia. Ilustratorka dwóch książek, wydanych we Włoszech. Wykonane w technice mieszanej ilustracje, często wzbogacone tekstem, są obserwacją codziennych sytuacji. Mogę zaoferować własny styl i nieustanną pasję uczenia. Napisz do mnie:)

Thursday, December 5, 2019

35.Piccola Bari


But I've been lucky, I found a place where I can reach my maximum potential. A sea of opportunities! The town that is feeding your dreams! The gold mine in total… Bolzano!

Na szczęście jest miejsce, gdzie mój wykorzystam mój potencjał, i to maksymalnie. Ocean możliwości! Miasto, które daje siłę marzeniom! Kopalnia złota, jednym słowem… Bolzano!

Wednesday, December 4, 2019

34.Piccola Bari


Stop complaining! You can make your life colourful.

Koniec z narzekaniem! Możemy pokolorować sobie to życie.

Tuesday, December 3, 2019

33.Piccola Bari


It's for you to decide where you deserve to be… Let's treat yourself like someone special!

Sama decydujesz, czego jesteś warta… Zacznij się traktować, jakbyś była wspaniała!

Monday, December 2, 2019

32.Piccola Bari


Your husband doesn't care anymore… It's all his fault!

Mężowi już nie zależy… To wszystko przez niego!Sunday, December 1, 2019

31.Piccola Bari


Victims of circumstance, that's who we are! Complaining at full blast, we're good for it.

Jesteśmy ofiarą okoliczności! Narzekać na pełny regulator – to umiemy robić.