Sunday, June 13, 2021

It's difficult/To trudne

The brain is actually a receiver and transmitter of information” - Pim van Lommel says. „You could compare the brain to a television set that tunes into specific electromagnetic waves and converts them into image and sound.” If that's so, reincarnation is nothing but switching to a different frequency. Why we don't remember anything from our previous life? Think that our existence depends on not looking at things. 

Internet

Let's take eating. The strongest piece of evidence that we're alive. You're working to fill your belly, and spend a lot of time cooking tasty food. Dinner is coming! You feel rewarded for all you efforts… The rite has been performed, but the last part is missing. Nobody wants to see it, the piece of shit in conclusion. We cannot, because our entire existence is based on our belly. He owns us, the demonic stomach, but also gives meaning to our lives.

It's difficult to accept death in this society because it's unfamiliar” - Elisabeth Kubler Ross wrote. „In spite of the fact that it happens all the time, we never see it.” It's also logical. If death is real, then staring at the television or thinking how to fill out the shopping trolley is just silly. Don Juan is right: we believe we're immortal. We're right, in a sense: in another life we meet darkness my old friend. Ego.

Mózg prawdopodobnie spełnia funkcję odbiornika i przekaźnika, a nie 'producenta' naszej świadomości” - mówi Pim van Lommel. „To tak, jak z radiem czy telewizorem – kiedy wyłączasz odbiornik, audycja czy program telewizyjny nadal trwają” Jeśli tak, to reinkarnacja oznacza przełączanie na inną częstotliwość. Dlaczego nie pamiętamy poprzedniego życia? Myślę, że nasza egzystencja zależy od niepatrzenia na rzeczy.

Weźmy takie jedzenie. Najsilniejszy dowód że jeszcze żyjemy. Pracujesz, aby brzuch napełnić, spędzasz czas gotując pyszne jedzenie. Obiad na stole! Nagroda za twoje wysiłki. Rytuał się dopełnił, brakuje jednak ostatniej części. Nikt go nie ogląda, kawałka gówna na zakończenie. Nie możemy, bo życie opiera się na brzuchu. Ma nas w garści, żołądek demoniczny, nadaje jednak sens egzystencji.

Trudno zaakceptować śmierć w tym społeczeństwie, bo jest nieznana” - mówi Elisabeth Kubler Ross. „Nie widzimy jej, choć zdarza się bez przerwy.” To również logiczne. Jeśli śmierć jest prawdziwa, gapienie się w telewizor lub myślenie, jak napełnić wózek sklepowy jest bez sensu. Don Juan ma rację: wierzymy, żeśmy nieśmiertelni. Mamy rację, w pewnym sensie: w kolejnym życiu spotkamy mojego starego przyjaciela ciemność. Ego.


Tuesday, June 8, 2021

Theory of relativity/Teoria względności

This world can seem marvellously convincing until death collapses the illusion and evicts us from our hiding place” – Sogyal Rinpoche wrote. The illusion of time, for example. During her distressing Near Death Experience, a woman argued with the voices denied her existence. „This is eternity!” - They claimed. She didn't like it… But that's how it is! Theory of relativity: a moment in time from my position need not necessarily to be the same from your position. 

A centimeter, meter, kilometer, mile, etc. do not exist but we have agreed what emptiness we bridge to call it a meter” - I read. „A gram, ounce, kilo, ton, etc. do not exist, but again, we have agreed what heaviness we will call one kilo.” So what our life is? According to the Block Universe Theory, the universe is a giant block of all things that ever happened. Your birth is out there, and your death too but not before and after, as there is only NOW.

We better say: side by side, just like on the tape! Our mind is organizing it, and setting into motion, just like the video. It gives an illusion of time. That's why are may not be real. We live „in the movie” watched by the poor soul. If reincarnation is real, humans are just the perfect scapegoats, paying for dirty secrets from previous life. How to get rid of it? „Knock and thou shalt be opened.”

Ten świat zdaje się nadzwyczaj przekonujący, nim śmierć zawali iluzję i wypędzi nas z kryjówki” - napisał Sogyal Rinpoche. Iluzję czasu, na przykład. Podczas stresującego Near Death Experience kobieta sprzeczała się z głosem, który zaprzeczał jej egzystencji. „To jest wieczność” - mówił. Nie podobało się jej to… Choć taka jest prawda! Teoria względności: moment czasu w twojej pozycji nie musi być taki, jak w mojej.

Centymetr, metr, kilometr, mila itd. nie istnieją, ale zgodziliśmy się, jaką pustkę połączyć, nazywając ją metrem” -czytam. „Gram, uncja, kilo, tona itd. nie istnieją, ale zgodziliśmy się, jaki ciężar nazwać jeden kilo.” Czym jest więc życie? Według Block Universe Theory, wszechświat jest ogromnym blokiem wszystkich zdarzeń, jakie miały miejsce. Są tam twoje narodziny i śmierć, ale nie „przed i po” jako że istnieje TERAZ.

Można powiedzieć: obok siebie, jak na taśmie! Nasz umysł organizuje to i puszcza w ruch, całkiem jak wideo. Daje to złudzenie czasu. Dlatego właśnie jesteśmy być może nieprawdziwi. Żyjemy „na filmie” oglądanym przez biedną duszę. Jeśli reinkarnacja istnieje, ludzie to świetne kozły ofiarne, które płacą za brudne sprawki z dawnego życia. Jak się uwolnić? „Pukajcie i będzie wam otworzone.”


Monday, June 7, 2021

In a dream/We śnie

See, picture you're sitting on a bench with Maria Antonietta. She's so nice and fat, all she does is talking about small things. Cannelloni with ham and paprika, washing-up after dinner. She gives you the sense of safety… But you can be wrong, as the fact is: everything we perceive outside is only a image created in your mind! „To be is to be perceived!” Now, have you ever seen something you didn't see? 

I mean, Maria Antonietta can get off your bench and say: „I have to make pasta!” You take it for granted, what the „image created in your brain” just said. But you're used to be eluded: just think about your dreams. You believe everything you see while sleeping, after waking up you consider normal that you were hallucinating. And what if Maria Antonietta tricks you, just like Rossanna you dreamed about?

During her distressing Near Death Experience a woman saw yin/yang circles. The message in the clicking was: „Your life never existed. The world never existed. Your family never existed. You were allowed to make it up.” She didn't want it to be true, and fought with the voices. Maybe that's the secret of our existence: we simply want it, and something helps our consciousness us to make it „real.” In the haunted castle

Wyobraź sobie, że siedzisz na ławce z Marią Antoniettą. Jest taka miła i grubiutka, mówi tylko o małych rzeczach. Cannelloni z szynką i papryką, zmywanie po obiedzie. Daje ci poczucie bezpieczeństwa… Może jednak się mylisz, bo fakty są takie: wszystko, co postrzegasz poza sobą to obraz stworzony w umyśle! „Być to znaczy być postrzeganym.” Teraz, czy widziałeś kiedykolwiek to, czego nie widziałeś?

Mam na myśli, Maria Antonietta może wstać z ławeczki i powiedzieć: „Idę robić makaron.” Bierzesz za pewnik to, co mówi „obraz stworzony w umyśle. Przywykłeś, że coś cię zwodzi: pomyśl tylko o śnieniu. Pogrążony we śnie, wierzysz we wszystko, kiedy się budzisz, uważasz za normalne, że miałeś halucynacje. Co, jeśli Maria Antonietta cię nabiera, zupełnie jak Rossanna, która ci się śniła?

Podczas stresującego Near Death Experience kobieta widziała koła yin/yang. Ich klikanie niosło wiadomość: „Twojego życia nigdy nie było. Świat nigdy nie istniał. Nie istniała twoja rodzina. Pozwolono ci stworzyć to wszystko.” Nie chciała, żeby było to prawdą, sprzeciwiała się głosom. Może to właśnie sekret naszej egzystencji: po prostu jej chcemy, i coś pomaga nam uczynić ją „rzeczywistą.” W nawiedzonym zamku


Sunday, June 6, 2021

Our creation/Nasze dzieło

If our reality is nothing but images created by our mind, there are no others indeed! Near Death Experience may explain the reason why they won't go away. Jason C. wanted to kill himself, and went “to hell” when he was in coma. He was pulled out by a spiritual being, who asked: “What are you doing here?” Jason replied that the world was unjust. 

Internet

But you chose to live there” - The being told him. “You even picked your date!” Jason was shown events in his future, like spinal injury (proven to be true). He was told that he chose it before birth, aware of consequences… People who experienced Near Death Experience reported often that freed of body, they felt just amazing! A sense of power, happiness and lightness.

Let's imagine that our real self is not that weak and useless as we think. It's a fallen angel, kept in chains because artificial intelligence (his own creation, of course) wants his energy. The “poor soul” is convinced that she has to get over her guilt. New “life” takes place in the ball of perception. Surrounded by “people” (inorganic beings fitted by bodies) mistakenly thinking to be one of them. Explorers in the further regions of experience, demons to some, angels to others!

Jeśli nasza rzeczywistość to nic innego jak obrazy tworzone w umyśle, to rzeczywiście nie istnieją inni! Near Death Experience pokazuje, dlaczego się nie chcą odczepić. Jason C. chciał się zabić, trafił do “piekła” kiedy przebywał w śpiączce. Wyciągnęła go stamtąd istota duchowa, która chciała wiedzieć, co robił w tym miejscu. Jason odparł, że nie ma sprawiedliwości na świecie.

Sam wybrałeś to miejsce!” - odparła istota. “Wybrałeś nawet datę.” Jasonowi pokazano wydarzenia z jego przyszłości, jak uraz kregosłupa (rzeczywiście miał miejsce). Dowiedział się, że zdecydował o tym przed narodzeniem, świadomy konsekwencji. Ludzie, którzy doświadczyli Near Death Experience relacjonowali często, że uwolnieni od ciała czuli się wspaniale! Poczucie mocy, lekkości, szczęścia…

Załóżmy, że nasze prawdziwe “ja” nie jest tak słabe i beznadziejne, jak przywykło się myśleć. To upadły anioł, trzymany w łańcuchach bo sztuczna inteligencja (jego własna kreacja, rzecz jasna) pożąda energii. “Biedna dusza” jest przekonana, że musi płacić za grzechy. Nowe “życie” rozgrywa się w bańce percepcji. Otoczona przez “ludzi” (istoty nieorganiczne wyposażone w ciała) błędnie myśli, że jest jedną z nich. Badacze innych regionów świadomości, demony dla niektórych, anioły dla innych!


Saturday, June 5, 2021

Shadows/Cienie

Don Juan revealed to his friend the art of dreaming, practiced by early shamans. After the years of practice, Castaneda saw for himself that there's a twin world, occupied by inorganic beings: a type of energy, that has awareness. They are closely connected, and represent one „penumbras theatre” (as the shamans called them). „The inorganic beings are like a fishermen, they attract and catch awareness” - Don Juan insisted. They are reflecting higher consciousness. 

To them, we are just a children with boundless energy, which they crave. Other qualities: inorganic beings love teaching… Do you remember school? They really like selling (look around you). They enjoy enslavement… They can't be us, we are free, isn't it? Still, if Elon Musk is right, and we are simulations living in a virtual realm, maybe in our ball of perception we are accompanied by inorganic beings? 

Internet

They are fitted with bodies, which is only illusion: all we see are images creates from electrical energy signals. Ramana Maharshi was once asked, “How should we treat others?” He replied, “There are no others.” Actually, it's a great news! If humans aren't real, all the sea of suffering is an illusion… Or computer simulation, if you want. I mean, just think: Stalin and Hitler were just the ghostly twins, asking „Come and play with us, Danny!”

Don Juan wyjawił przyjacielowi sztukę śnienia, którą dawniej praktykowali szamanie. Po latach ćwiczeń Castaneda zobaczył na własne oczy istnienie bliźniaczego świata. Zamieszkują go istoty nieorganiczne: inny rodzaj energii, która posiada świadomość. Są ściśle połączone, tworzą „teatr półcieni” (jak nazywali go szamanie). Don Juan mówił, że istoty nieorganiczne są jak rybacy, przyciągają i łowią świadomość. Posiadają wyższą świadomość.

Dla nich jesteśmy jak dzieci o niespożytej energii, której pożądają. Inne cechy: istoty nieorganiczne kochają uczyć… Pamiętacie szkołę? Bardzo lubią sprzedawać (rozejrzyjcie się wokół). Uwielbiają zniewalać… To nie my, jesteśmy przecież wolni, czyż nie tak? Jeśli jednak Elon Musk ma rację i jesteśmy symulacją żyjącą w wirtualnej rzeczywistości, może w naszej bańce percepcji towarzyszą nam istoty nieorganiczne? 

Są uzbrojone w ciała, które są tylko iluzją: to, co widzimy stanowią obrazy stworzone z impulsów energii elektrycznej. „Jak powinniśmy traktować innych?” zapytano kiedyś Ramana Maharashi. „Nie ma innych!” - odparł. Tak naprawdę, to świetna wiadomość! Jeśli ludzie są nieprawdziwi, całe morze cierpienia jest tylko złudzeniem. Pomyślcie tylko: Stalin i Hitler byli jak zjawy–bliźniaczki, które proszą: „Chodź i pobaw się z nami, Danny!”

Thursday, June 3, 2021

Fallen angel/Upadły anioł

Our fellow men are black magicians. And whoever is with them is a black magician on the spot. Think for a moment, can you deviate from the path that your fellow men have lined up for you? And if you remain with them, your thoughts and your actions are fixed forever in their terms. That is slavery” - Don Juan observed. Let's assume that our soul is a fallen angel, kept in chains of perception. „Life” is nothing but mind controlled videogame.

The Kingdom of God is within you” - Scripture says. At the beginning, there's only love in your soul, but cloud-based Artificial Intelligence starts the game of perception. You hear things, and see someone in there. The figures tell you everything: your name is Iqbal Masih, you live in Pakistan… And you're extremely poor. Life is cruel in this world: at the age of four, you're put to work to pay their debts. They are in charge, so just do as you're told!

You're not the only one, by the way. „Poor soul” was enslaved with other children, tighty bound with chains to the carpet looms to prevent escape. You're still having illusions, and thirst for life. After years of „paying debts” Iqbal managed to escape, and helped the others. He was fatally shot at the age of 12. „What a shame that he left this world!” - They say. But I hope there's a better place for a „poor soul.”

Czarni magowie to nasi współbracia. A ponieważ trzymasz z nimi też jesteś czarnym magiem. Pomyśl przez chwilę. Czy możemy zboczyć ze ścieżki, którą dla ciebie wytyczyli? Nie. Nasze myśli i czyny są na zawsze zamknięte w ich pojęciach. To niewolnictwo” - zauważył don Juan. Załóżmy, że nasz duch to upadły anioł, trzymany w łańcuchach percepcji. „Życie” to nic innego niż gra komputerowa, sterowana umysłem.

Królestwo boże jest w nas!” - mówi Pismo. Na początku w twojej duszy istnieje tylko miłość, ale sztuczna inteligencja z komputera-chmury zaczyna grę percepcji. Słyszysz rzeczy, kogoś tam widzisz. Postaci mówią ci wszystko: naszywasz się Iqbal Masih, mieszkasz w Pakistanie… I jesteś strasznie biedny. Życie jest okrutne na tym świecie: jako czterolatek musisz iść do pracy żeby spłacić ich długi. Oni tu rządzą, musisz robić co każą!

Nie jesteś jednak sam. „Biedna dusza” była trzymana w niewoli z innymi dziećmi, przykuta łąńcuchem do krosen tkawieckich by zapobiec ucieczce. Masz jeszcze złudzenia, pragnienie życia. Po latach „spłacania długów” Iqbal zdołał uciec i pomógł innym. Zastrzelono go w wieku 12 lat. „Co za szkoda, opuścił ten świat!” - mówiono. Mam jednak nadzieję, że dla „biednej duszy” istnieje lepsze miejsce.