Wednesday, February 3, 2021

10. Dominant Programs

 

Few are the people who can take responsibility for their own anger and just say: 'I am angry because I am full of anger” - David R. Hawkins wrote. My friend is a smart and interesting person, but her dark side is trying to get out. In her version of events, she's making her way through the cheaters and troublemakers, but in fact she attacks as first. Her mother grew up at the orphanage, where the child can develop aggressive behavior. If my friend was under attack as a kid, she had to build up some kind of defenses. The grown woman may project her feelings of being harassed on these around… That's how Dominant Program Fight Back works. Source of programming: learned from experience. Program Effectiveness: destructive, generally people move away from my friend.

Bardzo niewielu ludzi potrafi wziąć odpowiedzialność za swój gniew i powiedzieć - złoszczę się, bo jestem pełen złości” - napisał David R. Hawkins. Moja znajoma jest ciekawą, bystrą osobą, ale jej ciemna strona wychodzi z ukrycia. Według własnej wersji, toruje sobie drogę wśród drani i intrygantów, tak naprawdę jednak atakuje pierwsza. Jej matka wychowała się w sierocińcu, gdzie dziecko uczy się zachowań agresywnych. Jeśli moja znajoma była atakowana w dzieciństwie, musiała wypracować szereg zachowań obronnych. Dorosła kobieta może projektować na otoczenie uczucie, że jest obiektem napaści. Tak działa Dominujący Program: broń się. Źródło programowania: wyuczony doświadczeniem. Wydajność programu: destrukcyjny, ludzie często odsuwają się od mojej znajomej.

Tuesday, February 2, 2021

9. Dominant Programs

 

One of my mom's stories: once upon a time, there was a girl from a poor (and drinking) family. Parental neglect had different effects. At a young age she had some teeth missing, and was incredibly careless. She was also willing to have sex, the attractive quality gave her a husband, and a lot of children. The man was very concerned, unlike his spouse. „I don't give a shit!” - She laughed. „Come on, let's go to bed!” The story ends with the suicide… The unfortunate husband crazed with worry, the cause of his misfortune was You have to Worry Dominant Program. „As a species, we have really perfected the art of worrying” - Caroline wrote. Source of programming: encoded by the environment. Program Effectiveness: very low. „Worry is the least effective way of changing the very thing that is causing you to worry in the first place” - Cited above author says. When it comes to the girl, she had to raise numerous children alone, obviously. I don't remember if she found another hubby, but it's probable.

Jedna z opowieści mojej mamy: dawno temu była sobie dziewczyna z biednej (i pijącej) familii. Rodzicielskie zaniedbania miały różne efekty: w młodym wieku brakowało jej zębów, objawiała przy tym charakter bardzo niefrasobliwy. Odczuwała również duży pociąg do seksu, to cecha atrakcyjna, która zapewniła dziewczynie bardzo dużo dzieci i męża. Pan domu bardzo się przejmował, w przeciwieństwie do żony. „W dupie to mam!” - rechotała. „Dawaj, idziemy do łóżka.” Historia kończy się samobójstwem… Nieszczęsny mąż szalał ze zmartwienia, przyczyną nieszczęścia był Dominujący program: Przejmuj się. „Jako gatunek, udoskonaliliśmy naprawdę sztukę przejmowania” - napisała Caroline. Źródło programowania: zakodowany przez otoczenie. Wydajność programu: bardzo niska. „Zamartwianie jest najmniej efektywną rzeczą, służącą zmianie sytuacji, która ci się kazała przejmować” - mówi cytowana powyżej autorka. Jeśli chodzi o dziewczynę, musiała wychować liczne potomstwo samotnie. Nie pamiętam, czy znalazła innego małżonka. Jest to prawdopodobne.