Sunday, January 31, 2021

8.Dominant Programs

When I saw G. for the first time, I was like: „My, what a guy!” Well decorated, Charles Bukowski's character Nicky Balene would say. Tall and handsome, with the ponytail, he had colorful tattoos… I like to learn something about the people. „He's always up at 5:30 am” - His girlfriend told me. „It takes a lot of time, his morning toilet!” I found out that G. uses a line of products for body care. He loves the skin color-correcting cream, liquid foundation make-up, and even wants to try the eyeliner. „Are you sure that he's...” - I started. „Yeah, he's a man!” - A. insisted. I looked at my own unshaven husband. You could see a long brush behind the face mask… „This is better!” - I thought. I grow up in the farm. To me, a man can be hairy and dirty, but the make-up is no-no. It Must Be So Dominant Program determines our way to looking at things. Source of programming: encoded by the environment. Program Effectiveness: depends on the content. It is possible that it has both motivational and inhibitory effect.

Wow, co za facet!” - pomyślałam, widząc G. po raz pierwszy. Ładnie udekorowany, powiedziałby Nicky Balene, bohater Charles'a Bukowski. Wysoki i przystojny, z kucykiem, miał kolorowe tatuaże… Bardzo lubię czegoś się o ludziach dowiedzieć. „Wstaje zawsze o 5:30!” - relacjonowała jego partnerka. „Zajmuje mu mnóstwo czasu poranna toaleta.” Z informacji A. wynika, że G. używa wielu produktów do pielęgnacji. Uwielbia krem koloryzujący, podkład do twarzy, chce wypróbować nawet kredkę do oczu. „Jesteś pewna, że on...” - zaczęłam. „O tak, jest facetem!” - zapewniała. Spojrzałam na mojego nieogolonego męża. Spod maseczki wyglądała długa szczecina… „Tak jest lepiej!” - myślałam. Pochodzę ze wsi, dla mnie mężczyzna może być zarośnięty i brudny, makijaż jednak odpada. Dominujący program Tak ma być determinuje nasz sposób patrzenia na wszystko. Źródło programowania: zakodowany przez otoczenie. Wydajność programu: zależy od zawartości. Możliwe zarówno działanie motywujące, jak i hamujące.Saturday, January 30, 2021

7. Dominant Programs

According to the researchers, when it comes to our preferences, it's all about neurotransmitters. Let's imagine Mario who is addicted to sport. Every morning he's running ahead for one hour or so. “When engaged in an activity that's enjoyable your brain produces dopamine” - A clinical psychologist explains. “It is the brain's signal that communicates to the body, 'This feels good. You should keep doing this!'” It looks exactly the same for the elderly Concetta who spends all her time in front of the TV. Her brain is producing dopamine when she's watching famous Amadeus. Attached (to the couch) Dominant Program is very common. Source of programming: by imitating others. Reinforced through repetition. Program Effectiveness: low like hell. 

Zdaniem badaczy, jeśli chodzi o nasze upodobania, cała rzecz sprowadza się do neuroprzekaźników. Wyobraźmy sobie Mario. Jest uzależniony od sportu, każdego ranka pędzi przed siebie około godziny. „Kiedy angażujemy się w przyjemną aktywność, nasz mózg produkuje dopaminę” - wyjaśnia psycholog kliniczny. „To znak, który mózg komunikuje ciału - dobrze jest, trzeba dalej tak robić!” Sprawa wygląda tak samo dla starszej Concetty, która spędza całe dnie naprzeciw telewizora. Jej mózg wytwarza dopaminę, gdy na ekranie pojawia się słynny Amadeus. Dominujący program Przywiązana (do kanapy) jest bardzo powszechny. Źródło programowania: naśladowanie otoczenia. Wzmocniony przez powtarzanie. Wydajność programu: niska jak sk*rwysyn.

Friday, January 29, 2021

6. Dominant Programs

The History Drama Blog is great for learning about the „old programs” running our brains a long time ago. The author describes an 1884 painting „First Love Letter.” A young lady is so ashamed of herself! Her noble mother just happened to find a note from a man… Today, you don't have feel guilty about a love letter. But still, „Obedience” Dominant Program is shaping our life. Source of programming: encoded by the environment (the fourth commandment). Program Effectiveness: generally low (inhibitory effect).

Blog historyczno-obyczajowy jest świetny do zrozumienia „starych programów” dawno temu władających umysłem. Autorka opisuje obraz „Pierwszy list miłosny” z 1884 roku. Młoda panienka skręca się ze wstydu! Jej nobliwa matka dostała w swoje ręce pismo od mężczyzny… Dzisiaj nie musimy się wstydzić z powodu miłosnych listów, ale dominujący program Posłuszeństwo kształtuje nam życie. Źródło programowania: zakodowany przez otoczenie (czwarte przykazanie). Wydajność programu: raczej niska (działanie hamujące).


Thursday, January 28, 2021

5. Dominant Programs

I couldn't stop laughing to see the look on the face of D. My friend was like: „Fuck*g hell!” I was telling him about that Italian guy, his caring mother has asked everyone not to call when he's having a nap… Some program goes with the territory. Mammone Dominant Program is typical for Italians. Source of programming: encoded by „the model mother.” Program Effectiveness: theoretically low, but has it advantages. Good mother takes care of everything

Nie mogłam się powstrzymać od śmiechu, widząc minę D. Na twarzy znajomego widać było: „Kur*a mać!” Opowiadałam mu o Włochu, którego troskliwa mama prosi wszystkich, żeby nie dzwonić, kiedy syn ucina sobie drzemkę… Niektóre programy zależą od miejsca, Mammone to dominujący program typowy dla Włochów. Źródło programowania: zakodowany przez „modelową mamuśkę.” Wydajność programu: teoretycznie niska, ale ma swoje zalety. Dobra matka troszczy się o wszystko


Wednesday, January 27, 2021

4. Dominant Programs

My friend used to work far away from home, but her native fiancé got her to come in. She's unemployed since, but does not complain. „I had my friends and money, I partied and everything… And yet I was missing something!” - She told me. „I'm calm now, when I have my daughter.” Mommy is another Dominant Program, universal and equal for all. Source of programming: stored in genes, reinforced by our environment. Program Effectiveness: depends on people. My friend seems to be happy.


Moja znajoma miała pracę daleko od domu, narzeczony namówił ją do powrotu do domu. Od tej pory nie ma zajęcia, ale nie narzeka. „Miałam znajomych i pieniądze, imprezowałam ale czegoś mi brakowało!” - opowiada. „Jestem spokojna teraz, kiedy mam córeczkę.” Mamusia to kolejny dominujący program, uniwersalny i jednakowy dla wszystkich. Źródło programowania: zapisany w genach i wzmocniony przez otoczenie. Wydajność programu: zależy od człowieka. Moja znajoma wydaje się szczęśliwa.


3. Dominant Programs

Chinese tradition, just like the Polish one, doesn't let a woman not to get married” - Natalia wrote. „Instead of „old maid” which sounds bad, Chinese invented two terms.” A woman between 30-40 year-old is called „unused, leftover.” When she's older than 40, becomes „wise, almost-saint.” Sounds good, but most of the women try to avoid it. There's Matrimonial Dominant Program, the same for all. Source of programming: installed by our environment. Program Effectiveness: depends on people. Here's an example… 

Chińska tradycja, dokładnie tak samo jak polska, nie pozwala kobiecie nie wyjść za mąż” - napisała Natalia. „Zamiast jednak ohydnie brzmiącej starej panny, Chińczycy wynaleźli dwa określenia.” Kobieta między 30. a 40. rokiem życia nazywana jest „nieużyta, resztka.” Po przekroczeniu czterdziestki staje się „mędrcem, prawie-świętą.” Brzmi nieźle, ale większość kobiet woli tego unikać. Istnieje dominujący program małżeński, jednakowy dla wszystkich. Źródło programowania: zainstalowany przez otoczenie. Wydajność programu: zależy od człowieka. Oto jeden przykład


Tuesday, January 26, 2021

2. Dominant Programs

You can inherit programs, as you probably guess. My grandmother was well-known from laziness, and my dad did only what he wanted. As „genetically burdened” I didn't even mind quitting my job… My Dominant Program: Inefficient. Source of programming: written in my genes, plus the last years of staying at home a lot. Program Effectiveness: productivity low. Is easy to run, yet it's not enough… 

Jak się można domyślić, programy można dziedziczyć. Moja babka była znana z lenistwa, ojciec robił to, co chciał… Jako „obciążona dziedzicznie” nie sprzeciwiałam się zwolnieniu z pracy. Mój dominujący program: Niewydajna. Źródło programowania: zapisane w genach, plus ostatnie lata przesiadywania w domu. Wydajność programu: niska. Jest łatwy w obsłudze, ale daje mało satysfakcji…


1. Dominant Programs

My Dominant Program Number One: Devoted. Source of programming: Since she was a kid, M. was mothering her own mother. Later on, she sacrificed herself for the family. She says „yes” to everything. Program Effectiveness: productivity low. She meets the expectations of the others, but the function Devoted makes her feel frustrated. As a small compensation, there's high in calories food for M… 

Mój dominujący program numer jeden: Poświęcona. Źródło programowania: M. matkowała swojej rodzicielce od kiedy była dzieckiem. Następnie poświęciła się dla rodziny. Zgadza się na wszystko. Wydajność programu: niska. Spełnia oczekiwania otoczenia, ale program Poświęcona sprawia, że czuje frustrację. Małą rekompensatę stanowi dla M. jedzenie kaloryczne.

Monday, January 25, 2021

13.Poor like me

The famous pandemic has changed the education forever. In Puglia where I live parents are allowed to choose between virtual learning, and the traditional one. “Governor Michele Emiliano is my friend!” - The small boy said. “I'll vote for him.” He likes learning online, and refuses to return “in presenza” (in the presence). “Your dad is not happy about it!” - They told him. “Oh, he will find some comfort!” - The kid joked. He has the point! We agree not living our life on our own terms, because we want to please the others… Our subconscious is programmed, and „people pleaser” is often our dominant software. Fascinating, isn't it? I just decided that I'm going to write about: Well, what are these programs? I'll use my old pics to the project. It says: You're not trying hard enough!”

Słynna pandemia zmieniła edukację na zawsze. W Pulii gdzie mieszkam rodzicom pozwolono na wybór między nauczaniem przez internet i tradycyjnym. „Wojewoda Michele Emiliano to mój przyjaciel!” - oznajmił chłopiec. „Będę na niego głosować.” Lubi komputerowe uczenie, nie chce wracać “in presenza” (w obecności). „Twój tato nie jest zadowolony!” - powiedziano mu. „Och, jakoś się pocieszy!” - oznajmił. Godzimy się żyć nie na własnych zasadach, żeby zadowolić innych… Nasza podświadomość jest zaprogramowana, „zadowalacz” jest często programem dominującym. Fascynujące, nieprawdaż? Zdecydowałam, że zacznę pisać na temat: Cóż, jakie są te programy? Do projektu użyję moje stare obrazki. Na ilustracji: Niewystarczająco się starasz!”

Sunday, January 24, 2021

12.Poor like me

According to quantum mechanics, we are all connected. Sometimes you know someone who's like your reflection… I have a lot in common with my Polish friend A. We both wanted to please everyone around us. „I'll leave my job and stay home for you, dear hubby!” - We said to our Italians some 10 years ago. The questions is: why you agree not living your life on your own terms? Internal Family Systems Therapy is popularized by Michał Pasterski in Poland. 

The idea assumes that our mind is made up of various „parts” like our Inner Child or Critic, Workaholic… Depending on situation, they are taking over. There is a resemblance between mind and computer software! Our subconscious is programmed, and just delivers your dominant „programs.” Understand the rules of mind, instead of saying: „I made bad decision!” On the picture: dazed software, office software, hard-working software, domestic software.

Mechanika kwantowa utwierdza, że jesteśmy połączeni wszyscy. Bywa, że ktoś przypomina twoje lustrzane odbicie… Mam dużo wspólnego z polską znajomą A. Obydwie chciałyśmy zadowolić nasze otoczenie. „Zwolnię się z roboty i będę siedziała w domu dla ciebie, drogi mężu!” - powiedziałyśmy włoskim partnerom jakieś 10 lat temu. Pytanie brzmi: dlaczego godzimy się żyć nie na własnych zasadach? Michał Pasterski popularyzuje w Polsce terapię Systemu Wewnętrznej Rodziny.

Idea zakłada, że umysł składa się z „części” jak Krytyk, Pracoholik czy Dziecko Wewnętrzne. W zależności od momentu, przejmują kontrolę. Istnieje podobieństwo między umysłem a komputerowym software! Nasza podświadomość jest zaprogramowana i zwyczajnie odtwarza dominujący program. Zamiast mówić „podjąłem złą decyzję” poznaj prawa umysłu… Na obrazku: program ogłupiony, program biurowy, program harujący, domowy program.

Saturday, January 23, 2021

11.Poor like me

There are many types of poverty. The tall guy from Africa who is asking for handouts knows well the most common, which is lack of money. Never mind you're young and strong when you were programmed to be poor


Istnieje wiele rodzajów biedy, proszący o jałmużnę wysoki mężczyzna z Afryki zna ten najbardziej powszechny, którym jest brak pieniędzy. Nieważne, że jesteś młody i silny, kiedy zaprogramowano cię na bycie biednym…

Thursday, January 21, 2021

10.Poor like me

The monument that I have built is durable as brass” - Horace famously wrote. Deep in our heart, we are dreaming about doing something significant. In ancient times you had to write some beautiful poetry, or put your hand into the fire, like Gaius Macius Scaevola. Today it can be literally everything. Let's take stretch marks. Clearly, if you have them it's not a big deal… But with a little bit of fantasy, they can make you special.

How about painting stretch marks rainbow, to spread messages of self-love? Or simply revealing them in your body positivity dedicated Instagram account, earning good money? It's pretty hard not to take yourself seriously, that's why I'm fascinated by youtubers who are rubbing a „second chin” on the videos… Also poverty has the upside, I guess. Following the good example, I prezent myself as a poor artist;-)

Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu” - napisał słynny Horacy. W głębi serca, każdy pragnie dokonać czegoś niezwykłego. W czasach starożytnych trzeba było pisać wspaniałe wiersze, albo pchać rękę do ognia, jak Gajusz Mucjusz Scewola. Dziś można popisać się dosłownie wszystkim. Weźmy takie rozstępy. Jeśli je masz, rzecz jasna, nie jest to nic wielkiego… Przy odrobinie fantazji, czynią cię jednak „special.”

lauren_dungey

Co powiecie na malowanie rozstępów w kolorze tęczy, w ramach propagowania miłości własnej? Albo pokazywania ich na profilu Instagram, dedykowanym body positivity, i zarabianiu niezłych pieniędzy? Niełatwo podejść do siebie z dystansem, dlatego fascynują mnie youtuberzy, którzy drapią się po drugim podbródku na filmach. Bieda też ma dobre strony, jak sądzę. Idąc za dobrym przykładem, prezentuję się jako „ubogi artysta”;-) 


Tuesday, January 19, 2021

9.Poor like me

Few years ago I wrote a blog post how to get more blog comments. According to the internet, among other things, you should write about the failure. Could be true! Since my poverty became the subject of writing, the number of page views is increasing. People love observing disasters, and here's 5reasons why no one wants to help you. Sure the internet knows everything…


Parę lat temu napisałam o tym, jak zdobywać komentarze na blogu. Internet sugeruje, że trzeba między innymi pisać o porażkach. Może to prawda, odkąd rozpisuję się o własnej biedzie, ilość wyświetleń wzrosła. Ludzie lubią obserwować nieszczęścia, oto dlaczego ci nie pomogą. Jak widać, internet wie wszystko…


Monday, January 18, 2021

8.Poor like me

I have been reading Natalia's blog. It's winter morning, the bed is warm… “Why do you love me?” - She asked her hubby. “We are happy together even if we are farting and burping, you see!” - ZB told her. I was thinking about it on Friday. My own hubby got up at 6 am on Saturday. “Why so early?” - I asked. “I have smelled a fart!” - He said, giving me accusing eyes. He didn't look very happy, though. What it has to do with being poor? Apparently rich people don't fart: the higher your status, the less acceptable your flatus. On the picture: “Or the barn has been opened, or it's my missus' under the covers.”


Czytam bloga Natalii. Zimowy ranek, ciepłe łoże… “A dlaczego mnie kochasz?- spytała swego męża. “Bo widzisz, jesteśmy szczęśliwi ze sobą nawet gdy pierdzimy i bekamy- odparł ZB. Myślałam o tym w piętek. W sobotę mój własny małżonek wstał o 6 rano. “Czemu tak wcześnie?” - spytałam. “Poczułem smród pierdnięcia!” - odparł, patrząc oskarżycielsko. Na szczęśliwego nie wyglądał. Co ma to wspólnego z biedą? Wygląda na to, że bogaci nie pierdzą – im wyższy status, tym mniej akceptuje się gazy. Na obrazku: “Albo się obora otworzyła, albo moja baba odkryła.”

Sunday, January 17, 2021

7.Poor like me

Too much poverty is not healthy, just like everything. I've never felt so poor like in the beginning of our life in Italy. We used to live in tiny little place in Basilicata, the people knew how to economize. I remember M. at the local shop. She felt free to look into my shopping trolley. “Why you won't take the cheaper milk?” - She would ask. “You are not looking at the promotional leaflets!” I started doing it, but the more I thought about prices, the poorer I felt! That's why when we moved to Bari, I started going to the cafeteria for latte macchiato every now and then. Let's not exaggerate with all the poverty;-)


Co za dużo biedy to niezdrowo, jak ze wszystkim. Nigdy nie czułam się tak uboga, co w początkach życia we Włoszech. Mieszkaliśmy w maleńkiej miejscowości w Basilicacie, miejscowi umieli oszczędzać. Pamiętam M. w lokalnym sklepie, nie krępowała się zaglądać do mojego wózka. “Czemu nie weźmiesz tańszego mleka?” - pytała. “Nie patrzysz na ulotki z ofertą!” Zaczęłam to robić, im więcej myślałam o cenach, tym bardziej czułam się biedna. Dlatego zaczęłam chodzić do kawiarni na latte macchiato, kiedy przenieśliśmy się do Bari. Nie ma co przesadzać z całym tym ubóstwem;-)


Saturday, January 16, 2021

6.Poor like me

They say that poverty builds character, but it's kind of hard to appreciate it! Most people start complaining about it. I did, at the beginning of our life in Italy. I was unemployed, and my husband was trying to work online… He didn't earn enough, though. For a year of so, I revealed my disappointment to a Polish friend. She was passing on the news, and one word leads to another in the village… It turned out that my husband gained “fame” that represented him as a slugger. “Bloody Italian!” - Someone said to my mother. “He can sit on his ass, and your daughter has to do double duty!” It was funny. On the picture: “Fu*king nothing I won't do!”


Mówią, że bieda hartuje charakter, ale dość trudno ją doceniać! Większość ludzi narzeka… Też tak robiłam, na początku życia we Włoszech. Nie miałąm zajęcia, mąż próbował zarabiać przez internet… Nie wychodziło mu dobrze. Przez rok mniej więcej żaliłam się pewnej znajomej w Polsce. Przekazywała dalej informacje a na wsi, jak to mówią, od słowa do słowa… Okazało się, że mąż dorobił się “sławy” niezłego obiboka. “Cholera z Włochem!” - powiedział ktoś mojej mamie. “Siedzi na dupie a pani córka musi harować!” Było to śmieszne. Na obrazku: “Ni chu*a nie zrobię!”