Friday, February 28, 2020

6.Bel tempo


I said to my friend: „When I look at this mummy, I want to dye my hair purple.” „But she's a dancer! They would laugh at us...” - She told me. Just the conversation of two respectable women…

Powiedziałam do znajomej: „Kiedy widzę tę mamę, mam chęć pofarbować włosy na fioletowo!” Ona na to: „Ale ona jest tancerką! Z nas by się śmieli...” Ot, rozmowa dwóch zacnych kobiet.

Thursday, February 27, 2020

5.Bel tempo

An Italian gives advice about food. „You should be cooking various meals! For example, pasta every day.”


Włoch radzi w sprawie jedzenia. „Powinnaś gotować bardziej różnorodnie! Na przykład, codziennie makaron.”

Wednesday, February 26, 2020

Bari-Lublin: Coronavirus

My friend is a very private preson. „You've got thinner!” - I said when she called me recently. Silence: I shouldn't have mention it. I'm not like that, and believe that people can learn from our life… Let's take my parents story. They happily married, and went to live with my dad's mother. Apparently my grandmother was one of those paranoid people who see enemies everywhere.

During the war she had done well on her own… I think about it now, when Italy has declared a state of emergency. It looks that Coronavirus prompts a shameful wave of Sinophobia. Even Italians feel discriminated. My friend A. come back from Milan few days ago. Her employers wouldn't let her in the office. Her boyfriend won't come out his Milan apartament since Friday.

He's got no milk for break!” - A. told me. „All he eats is rice and tuna!” Our friends are sharing photos: empty shelves in Milan supermarket, someone is putting plastic bag over her head… All because of common virus that causes an infection. My widowed grandmother with four children saw what war does to man… Neighbor against neighbor. Scary.

Moja znajoma jest bardzo skrytą osobą. „Schudłaś!” - powiedziałam, kiedy zadzwoniła ostatnio. Milczenie: poruszyłam niedobry temat. Nie jestem jak ona, wierzę, że nasze życie może innych czegoś nauczyć… Weźmy historię moich rodziców. Szczęśliwie się pobrali i zamieszkali z matką mojego ojca. Wygląda na to, że babka należała do osób paranoicznych, które widzą wrogów wszędzie.

Podczas wojny radziła sobie całkiem sama… Myślę o tym teraz, kiedy we Włoszech wprowadzono stan wyjątkowy. Wygląda na to, że koronawirus prowokuje falę antychińskich emocji. Włosi też doświadczają dyskryminacji. Moja znajoma A. wróciła z Mediolanu parę dni temu. Pracodawca nie chciał jej wpuścić do biura. Jej chłopak nie wychodzi z mieszkania w Mediolanie od piątku.

Nie ma mleka na śniadanie!” - powiedziała A. „Został mu tylko ryż i tuńczyk.” Nasi znajomi wysyłają zdjęcia: puste półki w supermarkecie w Mediolanie, ktoś nałożył plastikową torbę na głowę… Wszystko z powodu powszechnego wirusa, który wywołuje infekcję. Moja owdowiała babka z czworgiem dzieci widziała, co wojna robi z człowiekiem. Sąsiad przeciw sąsiadowi… Straszne.

Thursday, February 20, 2020

4.Bel tempo


Another Polish – Italian picture. „If I would have been stayed in Poland my life might look like that. I went to live in Italy and my life does look like that.”

Kolejny obrazek polsko-włoski. „Gdybym została w Polsce moje życie dzisiaj mogłoby wyglądać tak. Zamieszkałam we Włoszech i moje życi wygląda tak.”

Friday, February 14, 2020

3.Bel tempo


Something I spotted living abroad. Polish mother in Italy: „Guarda che bel uccello!” Polish mother in England: „Look, such a nice bird!”

Zauważone za granicą. Polska mama we Włoszech: „Guarda che bel uccello!” Polska mama w Anglii: „Look, such a nice bird!”

Wednesday, February 12, 2020

2.Bel tempo

The original Polish – Italian series:) Polish husband: “I got it done quickly!” Italian husband: “Look, rubbish on the floor!”


Orginalna polsko – włoska seria:) Polski mąż: “Szybko się uwinąłem!” Włoski mąż: “Patrz, śmieć na podłodze!”

Monday, February 10, 2020

1.Bel tempo

There is one thing that never have never failed me: Italian nice weather (bel tempo). The first picture from new comic series! Me back in December 2010. You were chronically unemployed in Poland, Danka but Italy is a rich country! Besides, the weather… Me in February 2020. Nine years of unemployment. The weather is nice indeed in Italy.

Jest jedna rzecz, która mnie nie zawiodła we Włoszech: dobra pogoda (bel tempo). Pierwszy rysunek z nowej komiksowej serii! Ja w grudniu 2010. Byłaś chronicznie bezrobotna w Polsce, Danka ale Włochy to bogate państwo! No I ta pogoda… Ja w lutym 2010. Dziewięć lat bezobocia. Pogoda we Włoszech rzeczywiście piękna.

Sunday, February 9, 2020

Bari-Lublin: machismo

P. grew up in a small place in Basilicata. She was dating her neighbour for quite a long time. He was very handsome, but the teen love didn't last. „He was so close minded and controlling!” - P. says. „I dumped him because he won't let me drive a car, or have a life of my own.” She left her native Basilicata and went to live in Florence. P. seems to enjoy without children and a spouse.

My friend M. still lives in Basilicata. She accepted traditional relationship roles where the power is given to the man M. never objected when her husband told her not to drive when she got pregnant, and when their child was small. It has been 10 years and more, but she's not driving since. I noticed that her hubby is doing grocery shopping without M. He likes to decide everything…

I wouldn't say that my husband is domineering Italian type... Still, when our daughter was born, he convicted me to quit my job, leave London and move to the small town in Basilicata.… I had lost my financial independence, and didn't feel equal with my husband. „Traditional” Italy is ranked 74th in a global gender gap report, worse than Kazakhstan…

P. wychowała się w małej miejscowości w Basilicacie. Przez dłuższy czas spotykała się z sąsiadem. Był przystojny, ale nastoletnia miłość nie przetrwała. „Był taki ograniczony, kontrolował!” - mówi P. - „Rzuciłam go, bo nie pozwalał mi prowadzić auta, mieć własnego życia.” Wyjechała z rodzinnych stron i zamieszkała we Florencji. Wydaje się, że lubi życie bezdzietnej singielki.
Źródło: internet

Moja znajoma M. ciągle mieszka w Basilicacie. Zaakceptowała tradycjonalny podział ról, gdzie władzę dzierży mężczyzna. Nie protestowała, gdy mąż sprzeciwiał się prowadzeniu przez nią auta gdy była w ciąży i z małym dzieckiem. Minęło ponad 10 lat i M. nie wróciła do roli kierowcy. Zauważyłam, że jej mąż robi zakupy bez M. Lubi decydować o wszystkim...

Nie powiedziałabym, że mój mąż to Włoch dominujący… Kiedy jednak urodziła się nam córka, namówił mnie do rzucenia pracy, wyjazdu z Londynu i zamieszkania w miasteczku w Basilicacie. Straciłam finansową niezależność, nie czułam się równa z mężem. Według raportu równości płci, „tradycyjne” Włochy sytuują się na 74. miejscu, dalej niż Kazachstan...

Saturday, February 8, 2020

Bari-Lublin: Youtuber


If I don't get a job when I'm big, I'll become stupid YouTuber” - My daughter said. We both know that YouTube stars are everything but „stupid.” Not only rich and popular, they are also influential fi gures. The once Italy's most powerful politician Matteo Salvini noticed the social impact of YouTube. Accompanied by dozens of journalists, he live-streamed himself in Bologna.

Salvini is buzzing the intercom of a Tunisian immigrant: „I'd like to ask you whether it's true you deal drugs in the neighborhood as we've been told?” My friend didn't like me joking about it. Italian public are seriously fed up of the politicians, and don't trust them at all. „Salvini ruined us!” - The father of Tunisian teen said. The 17-year-old Yassin don't have any criminal records.

People connected Salvini's livestream in Bolonia with a regional election. His aggressive anti-immigrantion campaign had opposite effect. “(Salvini) is the big loser in this election because the people saw it as a referendum in him,”- Minister Conte said. Yassin's family did find support in the neighbourhood. Apparently you have to produce the dumbest YouTube stuff smartly…

Jeśli nie znajdę pracy, kiedy dorosnę zostanę głupią YouTouberką” - powiedziała moja córka. Obydwie wiemy, że gwiazdy YouToube nie są wcale głupie. Nie tylko bogate i sławne, stają się również wpływowe. Najbardziej kiedyś znaczący włoski polityk Matteo Salvini zauważył rolę YouToube w społeczeństwie. Otoczony przez dziesiątki dziennikarzy, wykonał transmisję na żywo w Bolonii.
Źródło: internet

Salvini rozmawiał przez domofon z emigrantem z Tunezji, pytał, czy rozprowadza narkotyki na osiedlu. Mojej znajomej P. nie spodobało się, że robiłam sobie z tego żarty. Włoska opinia publiczna ma dosyć polityków, którym zupełnie nie ufa. “Salvini nas zrujnował!” - oznajmił ojciec nastolatka z Tunezji. 17-letni Yassin ma czystą kartotekę.

Ludzie połączyli transmisję w Bolonii z wyborami w regionie. Agresywna kampania przeciw emigrantom, prowadzona przez Salvini dała przeciwny efekt. „(Salvini) jest wielkim przegranym w wyborach, ludzie odebrali je jako referendum w jego intencji” - powiedział premier Conte. Rodzina Yassina otrzymała wsparcie sąsiedztwa. Wydaje się, że głupoty na Youtube trzeba robić mądrze…

Sunday, February 2, 2020

74.Piccola Bari


I'm going to do my best. Enough to send my CV via email, nobody’s reading it anyway! I'll ask for a job in person… Let's see if you can do something in Bari.

Chcę dać z siebie wszystko. Dosyć wysyłania CV przez internet, i tak nikt tego nie czyta! Zacznę chodzić i pytać o pracę… Zobaczymy, czy można coś zrobić w Bari...