Wednesday, February 3, 2021

10. Dominant Programs

 

Few are the people who can take responsibility for their own anger and just say: 'I am angry because I am full of anger” - David R. Hawkins wrote. My friend is a smart and interesting person, but her dark side is trying to get out. In her version of events, she's making her way through the cheaters and troublemakers, but in fact she attacks as first. Her mother grew up at the orphanage, where the child can develop aggressive behavior. If my friend was under attack as a kid, she had to build up some kind of defenses. The grown woman may project her feelings of being harassed on these around… That's how Dominant Program Fight Back works. Source of programming: learned from experience. Program Effectiveness: destructive, generally people move away from my friend.

Bardzo niewielu ludzi potrafi wziąć odpowiedzialność za swój gniew i powiedzieć - złoszczę się, bo jestem pełen złości” - napisał David R. Hawkins. Moja znajoma jest ciekawą, bystrą osobą, ale jej ciemna strona wychodzi z ukrycia. Według własnej wersji, toruje sobie drogę wśród drani i intrygantów, tak naprawdę jednak atakuje pierwsza. Jej matka wychowała się w sierocińcu, gdzie dziecko uczy się zachowań agresywnych. Jeśli moja znajoma była atakowana w dzieciństwie, musiała wypracować szereg zachowań obronnych. Dorosła kobieta może projektować na otoczenie uczucie, że jest obiektem napaści. Tak działa Dominujący Program: broń się. Źródło programowania: wyuczony doświadczeniem. Wydajność programu: destrukcyjny, ludzie często odsuwają się od mojej znajomej.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.