Sunday, November 13, 2016

Corso Cavour

P. says that there is a great ice cream store on Cavon avenue” - I told to my husband. „Cavour! Don't you know who he was?” - He asked. I came to know that Count Cavour was an important figure toward Italian unification. „He gave Savoya and Nice to France” - He explained. „Why, you gave it just like that! Wouldn't be better to pour some blood!” - I joked.
 age-of-the-sage.org/

In fact Giuseppe Garibaldi was furious: he was born in Nice. Savoy region was the house of Italian kings” - Angelo said. „But the problem was the church Before the unification the Papal States covered most of Lazio (including Rome), Marche, Umbria and Emilia. The popes supported the existence of small states. Pius IX could ask for Napoleon III's help”.

Austria, Italy's major obstacle to unification declared war. Cavour arranged a secret meeting with the French emperor. They formed an alliance, in exchange France received Savoy and Nice. In 1861, Italy was declared a united nation-state. The pope lost most of his territory, Camilo Cavour became the first Prime Minister and died few months later.

P. mówi, że jest świetna lodziarnia na bulwarze Cavon” - powiedziałam do męża. „Cavour! Nie wiesz, kto to był?” - zapytał. Dowiedziałam się, że hrabia Cavour był ważną postacią w historii włoskiego zjednoczenia. „Oddał Sabaudię i Niceę Francuzom” - wyjaśnił. „Tak sobie oddał? Nie lepiej przelać trochę krwi” - żartowałam.

Rzeczywiście Giuseppe Garibaldi był wściekły: sam urodził się w Nicei. Sabaudia była domem włoskich królów” - mówił Angelo. „Ale problemem był kościół. Przed zjednoczeniem Państwo Kościelne zajmowało większość Lacjum, Marche, Umbrię i Romanię. Papieże wspierali istnienie małych państewek, Pius IX mógł poprosić Napoleona III o pomoc.”

Austria, główny przeciwnik włoskiego zjednoczenia wypowiedziała wojnę. Cavour spotkał się w sekrecie z imperatorem Francji. Stworzyli koalicję, w zamian Francuzi otrzymali Sabaudię i Niceę. W 1861 r. Włochy stały się jednym państwem. Papież stracił większość swoich ziem, Camillo Cavour został pierwszym premierem i zmarł parę miesięcy później.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.