Friday, May 8, 2015

150 days/150 dni

I was chatting with C. when G. came. He’s one of the very few dads at the playground. G. is very fond of syndicalism: it’s been quite few years that he’s not working, but he’s still entitled to 80% of his wage. He owes it to representatives of workers. C. was looking for a job: she asked for help someone from Trade Unions. “He was useless to me!” - She said.
 
 “I know!” – G. added. “I asked him to find something for A. ‘I can't say no to you, but what can I do? Everyone wants people on “cassa integrazione” [paid temporary layoff]. They cost much less!” C. managed to find a job. According to her contract she will work 150 days. Afterwards for a couple of months she’ll get unemployment benefits.

Her employer promised her another 150 days contract after that. At Nova Siri I used to know the people who every year for few months worked at Holiday Villages. For the rest of the year they were entitled to unemployment benefits. G. is also keen socialist. “We used to have a strong communist party in Italy!” – He said. “Your communism is cassa integrazione!” – I told him.

Rozmawiałam z C. kiedy nadszedł G. Jest jednym z niewielu ojców na placu zabaw. G. popiera syndakaty: zawdzięcza im fakt, że pobiera 80% pensji, choć nie pracuje od dobrych paru lat. C. szukała zajęcia – zwróciła się do kogoś ze Związków Zawodowych. „Wcale mi nie pomógł!” – powiedziała.

Wiem!” – odparł G. “Poprosiłem go, żeby znalazł coś dla A. ‘Nie mogę ci odmówić, ale co mogę zrobić? Wszyscy chcą ludzi z “cassa integrazione” [zasiłek dla okresowo zwolnionych z pracy]. Znacznie mniej kosztują!” C. znalazła pracę. Zgodnie z kontraktem przepracuje 150 dni, następnie zaś przez parę miesięcy otrzyma zasiłek.

Pracodawca obiecał kolejny 150. dniowy kontrakt po tym okresie. W Nova Siri znałam ludzi, którzy każdego roku przez kilka miesięcy pracowali w nadmorskich kurortach. Przez resztę roku przysługiwał im zasiłek dla bezrobotnych. G. jest też socjalistą. „Mieliśmy silną partię komunistyczną we Włoszech!” – powiedział. „Wasz komunizm to cassa integrazione!” – odparłam.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.