Tuesday, June 8, 2021

Theory of relativity/Teoria względności

This world can seem marvellously convincing until death collapses the illusion and evicts us from our hiding place” – Sogyal Rinpoche wrote. The illusion of time, for example. During her distressing Near Death Experience, a woman argued with the voices denied her existence. „This is eternity!” - They claimed. She didn't like it… But that's how it is! Theory of relativity: a moment in time from my position need not necessarily to be the same from your position. 

A centimeter, meter, kilometer, mile, etc. do not exist but we have agreed what emptiness we bridge to call it a meter” - I read. „A gram, ounce, kilo, ton, etc. do not exist, but again, we have agreed what heaviness we will call one kilo.” So what our life is? According to the Block Universe Theory, the universe is a giant block of all things that ever happened. Your birth is out there, and your death too but not before and after, as there is only NOW.

We better say: side by side, just like on the tape! Our mind is organizing it, and setting into motion, just like the video. It gives an illusion of time. That's why are may not be real. We live „in the movie” watched by the poor soul. If reincarnation is real, humans are just the perfect scapegoats, paying for dirty secrets from previous life. How to get rid of it? „Knock and thou shalt be opened.”

Ten świat zdaje się nadzwyczaj przekonujący, nim śmierć zawali iluzję i wypędzi nas z kryjówki” - napisał Sogyal Rinpoche. Iluzję czasu, na przykład. Podczas stresującego Near Death Experience kobieta sprzeczała się z głosem, który zaprzeczał jej egzystencji. „To jest wieczność” - mówił. Nie podobało się jej to… Choć taka jest prawda! Teoria względności: moment czasu w twojej pozycji nie musi być taki, jak w mojej.

Centymetr, metr, kilometr, mila itd. nie istnieją, ale zgodziliśmy się, jaką pustkę połączyć, nazywając ją metrem” -czytam. „Gram, uncja, kilo, tona itd. nie istnieją, ale zgodziliśmy się, jaki ciężar nazwać jeden kilo.” Czym jest więc życie? Według Block Universe Theory, wszechświat jest ogromnym blokiem wszystkich zdarzeń, jakie miały miejsce. Są tam twoje narodziny i śmierć, ale nie „przed i po” jako że istnieje TERAZ.

Można powiedzieć: obok siebie, jak na taśmie! Nasz umysł organizuje to i puszcza w ruch, całkiem jak wideo. Daje to złudzenie czasu. Dlatego właśnie jesteśmy być może nieprawdziwi. Żyjemy „na filmie” oglądanym przez biedną duszę. Jeśli reinkarnacja istnieje, ludzie to świetne kozły ofiarne, które płacą za brudne sprawki z dawnego życia. Jak się uwolnić? „Pukajcie i będzie wam otworzone.”


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.