Wednesday, September 14, 2016

4.La donna&Photoshop

I got an email from the online journal for kids: “Your story is very cute but it is too long for a magazine. In order for it to go in a magazine you would need to cut it back almost half”. Another rejection letter. It's easy to get discouraged if you're struggling would-be author (but Amanda Hocking wrote 17 novels and had every one rejected). Anyway, szortal na wynos just published I want to live with my illustration! Page 13:)   

Dostałam wiadomość z magazynu internetowego dla dzieci: „Twoja historia przyjemnie się czyta, ale jest za długa dla gazety. Gdyby się miała ukazać, musiałabyś skrócić ją o połowę”. Kolejna odmowa. Łatwo się zniechęcić, jeśli jesteś początkującym autorem (ale Amanda Hocking napisała 17 książek i wszystkie odrzucono). W każdym razie, szortal na wynos opublikował Chcę żyć z moją ilustracją! Strona 13:)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.