Saturday, September 3, 2016

Regional security/Bezpieczeństwo lokalne

I went to buy some fruits to an elderly woman last year in Poland. She was listening to Radio Maria. It was the anniversary of the Battle of Warsaw, the speaker was talking about “Soviets enemies”. My neighbour lifted recently broken and still weaker arm. “We defeated them once, we'll be fighting Russian again!” - She said tightening her fist.

Less than tow months ago I noticed catholic newspaper Sunday in one of Chełm's churches. “Warsaw is not alone” - It read. The article discussed a large-scale military NATO exercise in Poland. “The determined steps are displeased in Russia. But Poles shouldn't worry about it” - The journalist wrote adding that German minister warns NATO of “saber-rattling” against Russia.

Steinmeier said that extensive manoeuvres were counterproductive to regional security. I was talking about it with my husband. “Don't write about politics! There'll be always people who disagree with you. If there's someone who reads your blog” - He said. I won't be politicizing. What I think, is: “Older men declare war. But it is youth that must fight and die” (Herbert Hoover).

Poszłam kupić trochę owoców do starszej pani w zeszłym roku w Polsce. Słuchała Radia Maryja. Była rocznica bitwy warszawskiej, spiker mówił o “sowieckich wrogach”. Kobieta uniosła złamaną niedawno i ciągle nie w pełni sprawną rękę. “Raz pokonaliśmy Ruskiego, możemy znowu dołożyć!” - mówiła, zaciskając pięść.

Niecałe dwa miesiące temu zauważyłam tygodnik Niedziela w chełmskim kościele. “Warszawa nie jest sama” - czytałam. Artykuł relacjonował największe ćwiczenia NATO w Polsce. “Tak zdecydowane kroki nie podobają się Rosji. Ale Polacy nie powinni się tym przejmować” - twierdził dziennikarz dodając, że niemiecki minister ostrzegł NATO przed “wymachiwaniem szabelką” przeciw Rosji.

Steinmeier powiedział, że intensywne manewry nie sprzyjają bezpieczeństwu regionu. Rozmawiałam o tym z mężem. “Nie pisz o polityce, zawsze znajdą się ludzie, którzy myślą inaczej. O ile ktoś czyta twój blog!” - stwierdził. Nie będę politykować, oto, co myślę: “Starsi panowie wypowiadają wojnę, ale to młodzi muszą walczyć i ginąć” (Herbert Hoover).


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.