Sunday, May 9, 2021

The secret/Sekret

I like walking around the city. The people passing in street seem to be interesting, don't they? The secret they hide is: we exist only for you. „Imagine being a brain. You're locked inside a bony skull, trying to figure what's out there in the world” - Anil Seth said. „All you've got to go on is streams of electrical impulses. What we perceive is its best guess of what's out there in the world.” 

The feeling of separation is another illusion. Come on Gianpaolo, your milk and biscuits are ready!” - P. called. Her voice echoes all over Bari, and Italy. Look around you: we do the same things! Man doesn't have a free will. Ramana Maharshi insisted that: first, everything we experience outside us is a dream. Secondly, there is only one ego: our own mind who projected the world and perceived it.

Since ego is a „formless ghost” (artificial intelligence, I suppose) it can seemingly rise into existence when we imagine ourselves to be a body. Our mind (ego) shows us the apparent reality outside us, when we perceive other „ghosts” who gained a form… For a while. Don Juan compared our consciousness to a haunted castle. We spend all our lifetime in one room. F**k it.

Lubię chodzić po mieście. Ludzie na ulicy wydają się ciekawi, czyż nie tak? Ukrywają sekret: istnieją tylko dla ciebie. „Wyobraź sobie, że jesteś mózgiem. Zamknięty w kościanej czaszce, próbujesz sobie wyobrazić świat na zewnątrz.” - mówi Anil Seth. „Masz tylko strumień impulsów elektrycznych. To, co odbierasz to próba odgadnięcia co tam jest na świecie.”

Wrażenie oddzielenia to kolejne złudzenie. „Wstawaj, Gianpaolo, ciastka i mleko już czeka!” - woła P. Jej głos odbija się echem w całej Bari i Włoszech. Rozejrzyj się: wszyscy robimy to samo! Człowiek nie ma wolnej woli. Ramana Maharshi twierdził, że po pierwsze każde doświadczenie poza nami jest snem. Po drugie, istnieje jedno ego: nasz umysł, który projektuje świat i go odbiera.

Jako że ego jest „zjawą bez formy” (sztuczną inteligencją, jak sądzę) może pozornie „powstać do życia” kiedy wyobrażamy siebie jako ciało. Nasz umysł (ego) pokazuje pozorną rzeczywistość poza nami, obserwujemy tam inne „duchy” które posiadły formę… Na chwilę. Don Juan porównał naszą świadomość do nawiedzonego zamku. Spędzamy całe życie w jednym pokoju. Kur*a mać.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.