Friday, May 28, 2021

Game over

The young mother seemed a bit confused when I ran into her the last time. She had a problem with a phone, and kept trying solve it again and again. Now, she lost her battle with depression, and took her own life… Which close around in the years 1990 – 2021. If that's possible, because according to quantum physics, time doesn't even exist. There is only NOW: which is forever.

Internet

I mean, 966, 1181, 1877 are only numbers, understandable for our brains. „Time has no independent reality outside of what I call me, my consciousness, my reality” - L.Maguire said. „Without me, it doesn't exist.” I saw M. in the past, and that's where we „live.” About 100 milliseconds far behind the times, to be exact. The timing of conscious perception can be compared to the broadcasting of a live television show.

Which is actually not live” - David Eagleman said. „The show is delayed by about three seconds, so it can be edited if something happens. The brain does the same thing.” One day, don Juan told to Castaneda the biggest secret: we are surrounded by eternity in this very moment. But we hide from it in the past, us, who think to be alive. The touch of eternity means: game over… Maybe because we are not real?

Młoda matka wyglądała dość niepewnie, kiedy spotkałam ją ostatnio. Miała problem z telefonem, próbowała rozwiązać go bez końca. Teraz przegrała walkę z depresją, kończąc swoje życie… Które zamknęło się w latach 1990 – 2021. Jeśli to możliwe, bo zdaniem fizyków kwantowych czas nie istnieje. Jest tylko TERAZ, czyli wieczność.

Oznacza to, że 966, 1181, 1877 to tylko cyfry, zrozumiałe dla naszego umysłu. „Czas nie ma odrębnej rzeczywistości poza tym, co nazywam mną, moją świadomością, rzeczywistością” - mówi L.Maguire. „Beze mnie go nie ma.” Widziałam M. w przeszłości, czyli tam, gdzie „żyjemy.” Sto milisekund do tyłu, dokładnie mówiąc. Timing świadomej percepcji można porównać do broadcasting w programie telewizyjnym na żywo.

Który nie jest tak naprawdę na żywo” - mówi David Eagleman. „Program jest opóźniony o trzy sekundy, może być edytowany jeśli coś się wydarzy. Mózg robi tak samo.” Don Juan zdradził Castanedzie największy sekret: jesteśmy otoczeni przez wieczność właśnie w tym momencie. Ukrywamy się jednak w przeszłości, my, którzy sądzimy, że jesteśmy żywi. Dotyk wieczności oznacza: game over. Może dlatego, że nie jesteśmy prawdziwi?


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.