Monday, October 7, 2019

7.Sfida di disegno

A promise is a promise, they say. But we know that sometimes curve balls will be thrown our way:) I don't have much time for my sketch a day project. Instead of a new drawing, there will be an older one! Wannabe writer, part one. „What is a synonym for aspiring writer?” Maybe a loser would do. Whole world reminds you about it! Let's make an example.”

Obietnica to obietnica, powiadają. Ale jak wszyscy wiemy,  kłody są rzucane pod nogi czasami:) Nie mam za wiele czasu na projekt: rysunek co dzień. Zamiast nowych obrazków, pojawią się stare! Aspirujący pisarz, część pierwsza. „Znajdziesz synonim wyrazów: aspirujący pisarz? Ofiara losu brzmi nieźle. Świat przypomina ci o tym bez przerwy! Chcecie jakiś przykład?”

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.